Door Pieter Paul Slikker op 24 april 2016

Bossche PvdA wil regie en vaart van College m.b.t. keuze Lokale Publieke Omroep

soapEen goed functionerende lokale omroep is van groot belang voor sociale samenhang, nieuwsgaring en het functioneren van de lokale gemeenschap en democratie. Het ziet er echter naar uit dat een nieuwe lokale omroep in onze stad nog een tijdje op zich laat wachten. Ruim een jaar nadat omroep Boschtion in onze stad ter ziele ging kwam vrijdag het antwoord van het Commissariaat voor de Media (CvdM) m.b.t. de aanwijzing van een nieuwe Lokale Omroep. Een antwoord dat de bange vermoedens van de Partij van de Arbeid over de gevolgde procedure bevestigt: het advies is via onduidelijke criteria tot stand gekomen. En dus moet de boel opnieuw.

Reeds in de commissievergadering van 25 februari 2015 bespraken we aan de hand van een tweetal discussienotities (Bosch Belang, Partij van de Arbeid) het belang van het definiëren van de inhoudelijke beoordelingscriteria voor de omroep naast de representativiteit van het Programmabeleid Bepalend Orgaan (PBO). Nadat een discussie over de gewenste variant omroep (3.0) bleef de raad echter achter het College staan in de zienswijze dat enkel de representativiteit van het PBO verwerkt diende te worden in het advies van de gemeenteraad aan het Commissariaat voor de Media. De door de Partij van de Arbeid samen met GroenLinks, D66, SP en de Bossche Groenen op 13 oktober 2015 ingediende motie die wederom kaders wenste mee te geven aan een nieuwe omroep werd door het College ontraden en behaalde geen meerderheid. Zoals we het destijds verwoorden: ‘de wonderlijke situatie doet zich voor dat we besluiten wie onze aannemer wordt, terwijl we niet definiëren wat we willen bouwen en welk budget daarvoor beschikbaar is.’

Met precies die kritiek stuurt het Commissariaat voor de Media de gemeenteraad nu weer op pad (zie bijlage). Het CvdM vraagt ons om een gemotiveerd advies waarbij ‘alle factoren in aanmerking worden genomen die voor het functioneren van de instelling van belang kunnen zijn. Het is aan uw raad om deze factoren te bepalen en duidelijk kenbaar te maken. {…} De advisering over de representativiteit van het programma beleid bepalend orgaan kan achterwege blijven.’

Deze teleurstellende gang van zaken is wrang gezien de gevoerde discussies. De Bossche PvdA verzoekt het College om de regie met gezwinde spoed ter hand te nemen zodat de raad zo spoedig mogelijk een nieuw advies kan opstellen. De soap rond de lokale omroep in onze stad heeft inmiddels lang genoeg geduurd.

 20160424 Schriftelijke vragen regie en vaart Lokale Omroep

—-

Voor meer informatie: 06-54263687

Pieter Paul Slikker

Pieter Paul Slikker

De door de leden gekozen lijsttrekker Pieter Paul heeft een uitgesproken visie over hoe de maatschappelijke beweging van de buitenwereld verbonden moet worden met de politieke binnenwereld van het stadhuis. Hij is daarin zeer gepassioneerd. Zijn passie en activisme zijn gevoed vanuit ideeën, kennis en gebaseerd op de sociaaldemocratische waarden. Pieter Paul is zelfverzekerd en

Meer over Pieter Paul Slikker