Door Gert-Jan van Rooij op 8 mei 2016

Levensgevaarlijke verkeerssituatie door hardrijders

Schriftelijke vragen ex art.33 Reglement van Orde:

Levensgevaarlijk verkeerssituatie Postelstraat/Kruisstraat door hardrijders

Afgelopen week heeft een aantal bewoners van de Postelstraat en de Kruisstraat het initiatief genomen voor een petitie aan het gemeentebestuur over de levensgevaarlijke verkeerssituatie in hun straten. De tekst van deze petitie treft u bijgaand aan.

Uit de tekst van deze petitie blijkt volgens de PvdA fractie, dat in ieder geval een deel van de bewoners van de Kruisstraat en Postelstraat dagelijks een levensgevaarlijke verkeerssituatie ervaart door hardrijders, die de maximumsnelheid fors overschrijden.

De PvdA is het met die bewoners eens, dat een dergelijke situatie en dergelijk verkeersgedrag onaanvaardbaar zijn.

De bewonerspetitie pleit voor enerzijds preventieve maatregelen en anderzijds voor handhaving van de maximumsnelheid.

Het vorenstaande leidt tot de volgende vragen aan het College:

– Is het College bekend met de in de petitie geschetste verkeersproblematiek en het ongewenste verkeersgedrag van hardrijders, waarbij de maximumsnelheid herhaaldelijk fors zou worden overschreden?

– Is het College het eens met de PvdA, dat een dergelijke situatie en een dergelijk verkeersgedrag onaanvaardbaar zijn?

– Is het College bereid om op korte termijn maatregelen te nemen om aan deze gevaarlijke situatie een einde te maken en zo ja, welke en zo nee, waarom niet?

Met vriendelijke groet,

Namens de fractie van de Partij van de Arbeid,

Gert-Jan van Rooij en Lisette van der Swaluw

Gert-Jan van Rooij

Gert-Jan van Rooij

Gert-Jan was is ook in deze periode weer commissielid. Op 14 november werd hij tijdelijk beëdigd als raadslid. Hij richt zich op de inhoud en verdieping van dossiers. Hij doet dat deskundig, enthousiasmerend en met grote inzet. Hij is breder georiënteerd dan alleen de eigen onderwerpen en dossiers. Hij argumenteert oprecht en dwingt waardering af.

Meer over Gert-Jan van Rooij