Door Lisette van der Swaluw op 6 april 2016

Motie huurcontracten tijdelijk wonen aangenomen

Om iets te doen aan de woningnood in deze stad, worden 230 tot 260 tijdelijke woningen gebouwd. Het gaat om sociale huurwoningen voor met name één- en tweepersoons huishoudens. De woningen blijven maximaal 10 jaar staan. Om ervoor te zorgen dat mensen doorstromen zodra ze dat kunnen, heeft de PvdA in een motie gevraagd om tijdelijke huurcontracten, bij voorbeeld voor maximaal vijf jaar met een optie tot verlenging voor mensen die na die tijd nog steeds geen andere keuze hebben. Onze motie is door de voltallige gemeenteraad (uitgezonderd de Bossche volks Partij) ondersteund.  

De motie staat hieronder

De raad van ’s-Hertogenbosch, in vergadering bijeen op 5 april 201

Overwegende dat:

 • In Den Bosch sprake is van woningnood, onder meer door een tekort aan sociale huurwoningen;
 • Circa 10.000 mensen actief op zoek is naar een sociale huurwoning en de gemiddelde wachttijd inmiddels is opgelopen tot bijna zeven jaar;
 • De verwachting is dat het tekort aan sociale huurwoningen de komende jaren oploopt, onder meer door de bevolkingsgroei, het toenemend aantal mensen met
 • een laag inkomen, het toenemend aantal één- en tweepersoons huishoudens en het aantal te huisvesten bijzonder groepen;
 • Het voorstel van het college om op korte termijn 230 tot 260 tijdelijke woningen te realiseren van groot belang is om de in de toenemende vraag naar sociale huurwoningen te voorzien en de slaagkansen van woningzoekenden te verbeteren;
 • De tijdelijke woningen maximaal 10 jaar op de beschikbare locaties kunnen blijven staan;
 • De huurcontacten dientengevolge voor maximaal 10 jaar worden uitgegeven;

Spreek uit dat:

 • Het wenselijk zou zijn de tijdelijke huurwoningen zo optimaal mogelijk te benutten;
 • Huurders van de tijdelijke woningen gestimuleerd dienen te worde door te stromen als die mogelijkheid zich voordoet, bij voorbeeld door de stijging van hun inkomen;
 • Korte huurcontracten (bv. maximaal 2 jaar) uit oogpunt van leefbaarheid onwenselijk kunnen zijn;
 • Een huurcontract van maximaal vijf jaar – evt. met de mogelijkheid tot verlening bij ongewijzigde feiten en omstandigheden – wenselijk zou zijn, zodat tussentijds kan worden getoetst of de huurder de mogelijkheid heeft om door te stromen;

Verzoekt het college:

 • In overleg met de betrokken woningcorporaties en het SHP te onderzoeken of huurcontracten van maximaal vijf jaar voor de te realiseren tijdelijke woningen mogelijk zouden zijn;
 • De gemeenteraad te informeren over zijn bevindingen.

En gaat over tot de orde van de dag.

PvdA, Lisette van der Swaluw

Lisette van der Swaluw

Lisette van der Swaluw

Lisette was raadslid en fractievoorzitter. In november 2017 verliet ze de gemeenteraad.

Meer over Lisette van der Swaluw