Door Lisette van der Swaluw op 18 september 2015

PvdA Den Bosch onderschrijft brandbrief woningcorporaties

Aan:  het college van burgemeester en wethouders van de gemeente ’s-Hertogenbosch

Schriftelijke vragen art. 39 : brandbrief corporaties inzake huisvesting vluchtelingen

’s-Hertogenbosch, 17 september ’15

Geacht college,

‘’Vluchtelingen die in Nederland worden toegelaten, verdienen zo snel mogelijk een fatsoenlijk onderdak.”  Dat schrijven 20 woningcorporaties – onder wie de in de gemeente ’s-Hertogenbosch actieve woningcorporaties Brabant Wonen, Zayaz, De Kleine Meierij en Mooiland – in een brandbrief aan Brabantse gemeenten. Zij roepen uw college op om samen met hen actief en creatief naar woonruimte voor vluchtelingen te zoeken.

De corporaties stellen dat urgentie geboden is. Zij oriënteren zich op onorthodoxe vormen van  huisvesting, bij voorbeeld in snel te realiseren semi-permanente gebouwen en in al dan niet tijdelijk her te bestemmen leegstaande kantoren of bedrijfsgebouwen.  De PvdA in Den Bosch onderschrijft de oproep van de woningcorporaties om snel in actie te komen en alles op alles te zetten om te zorgen voor extra huisvesting voor vluchtelingen.

De PvdA onderschrijft ook de constatering van de woningcorporaties dat het een complex probleem betreft. Want de extra huisvestingsmogelijkheden die nodig zijn voor de vluchtelingen maken dat de druk op de toch al zeer gespannen onderkant van de woningmarkt enorm toeneemt. En dat baart onze fractie grote zorgen.

Mensen die een te laag inkomen hebben om op de reguliere woningmarkt een woning te vinden, moeten nu al gemiddeld bijna zes jaar wachten om in aanmerking te komen voor een sociale huurwoning. Daarnaast zijn er de bijzondere doelgroepen als statushouders, ex-gedetineerden en vrouwen uit opvanghuizen die dienen te worden gehuisvest door de woningcorporaties. Daar komt nu dus de noodzaak tot het vinden van extra huisvesting voor vluchtelingen bij.

Al met al een urgent en complex probleem dat vraagt om onmiddellijk, onorthodox, efficiënt en gezamenlijk handelen.

De PvdA heeft dan ook de volgende vragen aan het college:

·         Erkent u het probleem van de noodzaak tot extra huisvestingsmogelijkheden voor vluchtelingen dat de woningcorporaties in hun brief d.d. 14 september schetsen?

·         Heeft u in middels actie ondernomen of bent u voornemens actie te ondernemen om, zoals woningcorporaties voorstellen, alles op alles te zetten om zo snel mogelijk te komen tot extra huisvesting voor vluchtelingen?

·         Kunt u aangeven welke acties u gaat ondernemen of van plan bent te nemen om vluchtelingen te kunnen huisvesten?

·         Worden daarbij de door de woningcorporaties geschetste opties (semi-permanenten huisvesting en het tijdelijk herbestemmen van kantoren of bedrijfsgebouwen) betrokken?

·         Kunt u aangeven welke partijen u betrekt of gaat betrekken bij het zoeken naar oplossingen voor de huisvestingsmogelijkheden voor vluchtelingen?

·         Zijn er al concrete huisvestingslocaties dan wel oplossingen in beeld?

·         Deelt u de zorgen van de PvdA als het gaat om  de toenemende krapte op de onderkant van de woningmarkt?

·         Heeft u maatregelen in petto om ervoor te zorgen dat die krapte in ieder geval niet verder toeneemt dan wel daalt? Zo ja, welke maatregelen zijn dat?

Met vriendelijke groet,

Namens de fractie van de PvdA,

Lisette van der Swaluw (fractievoorzitter)

 

Lisette van der Swaluw

Lisette van der Swaluw

Lisette was raadslid en fractievoorzitter. In november 2017 verliet ze de gemeenteraad.

Meer over Lisette van der Swaluw