Door Pieter Paul Slikker op 5 april 2016

Vragenhalfuurtje: besteding wijks- en dorpsbudgetten

Vandaag lazen we het in het Brabants Dagblad: honderdduizenden euro’s die onze stad beschikbaar heeft voor sociale projecten in wijken en buurten blijven op de plank liggen. Van de 7,5 ton voor het jaar 2015 blijkt nog niet de helft uitgegeven. Voor dit jaar is opnieuw 650.000 euro voorhanden, maar daarvan is na drie maanden nog ruim 5 ton over.

Dat is zorgelijk: meestal zien we dat de zomerperiode tot een terugloop in de aanvragen leidt waardoor ook voor dit jaar het bedrag waarschijnlijk onderbenut zal blijven. Dit terwijl het fonds is ingesteld op verzoek van de raad om zo sociale initiatieven in onze stad een steun in de rug te bieden nu er door bezuinigingen minder geld gaat naar instellingen die hulp- en ondersteuning aan onze inwoners bieden.

De middelen zijn meer dan gewenst. Of het nu gaat over jeugd- en jongereninitiatieven, hulp bij het wegwerken van schulden, het bevorderen van sociale samenhang of initiatieven die dagbesteding bieden aan kwetsbare mensen: we hebben ze nodig, ze zijn gewenst. Dat de behoefte aan ondersteuning breed leeft bij de initiatieven horen we dan ook van velen. De vrijwilligers bij de wijkpleinen die Bosschenaren helpen met de financiën, jongeren die uitgevallen jongeren met psychische problemen een plek willen bieden, buurtbewoners die dierenparkjes in hun buurt draaiende houden: ze laten zich niet onberoerd.

De afgelopen periode is enkele keren eerder gebleken dat de initiatieven uit buurten- en wijken het College wel weten te vinden maar dat het College moeite heeft de stad te vinden. Bezuinigingen worden uit de krant vernomen, er wordt soms over hen en niet met hen gesproken. De verklaring dat het budget onbekend dus onbemind is, stelt ons allerminst tevreden.

Dat brengt ons tot de volgende vragen:

  • Ben u het met de PvdA eens dat er voldoende initiatieven in aanmerking komen voor ondersteuning? Hoe heeft u hen benaderd?
  • Welke acties heeft het College voor ogen om de bekendheid van het budget te vergroten?
  • Is het College voornemens om initiatieven te ondersteunen bij mogelijke aanvragen daar waar de papierwinkel de belemmering vormt?
  • Is het College bereid de middelen te oormerken zodat geld dat bestemd is voor de stad niet automatisch bij onderbenutting terugvloeit naar de algemene middelen maar ter beschikking kan worden gesteld voor sociale initiatieven als bijvoorbeeld de dierenparken, Jong Actief, de Hambaken Gym, sportverenigingen etc ?

Namens de fractie van de Partij van de Arbeid,

Pieter Paul Slikker

foto: Osman Cifci

foto: Osman Cifci

Pieter Paul Slikker

Pieter Paul Slikker

De door de leden gekozen lijsttrekker Pieter Paul heeft een uitgesproken visie over hoe de maatschappelijke beweging van de buitenwereld verbonden moet worden met de politieke binnenwereld van het stadhuis. Hij is daarin zeer gepassioneerd. Zijn passie en activisme zijn gevoed vanuit ideeën, kennis en gebaseerd op de sociaaldemocratische waarden. Pieter Paul is zelfverzekerd en

Meer over Pieter Paul Slikker