Betaalbaar wonen: bouwen, bouwen, bouwen

Nadine Tervoort – voormalig bewoner Zuiderschans: ‘Antikraak wonen doe je niet uit luxe maar omdat je geen andere keuze hebt. Omdat er te weinig goedkope woningen zijn. Eén van de zekerheden in je leven is een dak boven je hoofd. Als je dat niet hebt, zorgt dat voor heel veel stress.’

Wonen is een basisbehoefte. Helaas komen duizenden inwoners op de verstopte Bossche woningmarkt niet aan de bak. Daarom moeten er meer betaalbare huur- en koopwoningen gebouwd worden om de wachtlijsten voor woningen terug te dringen. Betaalbaar kopen moet weer mogelijk gemaakt worden voor lage- en middeninkomens. Speciale aandacht willen we ook voor inwoners die noodgedwongen antikraak wonen, in een sloopwoning verblijven of slapen bij familie of vrienden. Die groep moet kleiner. En dat kan alleen door veel meer woningen te realiseren.

Het woningaanbod moet bij de tijd zijn. We leven steeds minder vaak in een standaard gezin van man, vrouw en twee kinderen. We hebben steeds meer oudere en jongere een- en tweepersoonshuishoudens. Ook willen we als het even kan langer zelfstandig blijven wonen als we ouder worden. Dat vraagt om een ander type huizen, zoals speciale woningen voor ouderen, zieken en hun mantelzorgers.

Daarbij kijken wij als PvdA  niet alleen naar de stad maar ook naar de dorpskernen.. Wij vinden dat er voor iedere inwoner in deze gemeente een betaalbare en passende woning moet zijn. In de stad Den Bosch en ook in de omliggende dorpen. Want een huis vinden én oud kunnen worden in of nabij het dorp of de stad waar je opgegroeid bent – dat moet de normaalste zaak van de wereld zijn.

Ook willen we veelzijdige buurten. Een fijne buurt is waar jong en oud, arm en rijk, gezond en zorgbehoevend, hier en elders geboren, samenleven. In de (buiten)wijken en de dorpen. Maar ook in de binnenstad streven we naar veelzijdigheid en moet wonen betaalbaar zijn.

Net als Engelen heeft geprofiteerd van de “kastelen” kunnen ook bouwprojecten onze kernen doen profiteren. Zonder het groene karakter geweld aan te doen kunnen diverse percelen worden ingericht om de behoefte aan woningen in onze hele stad in te vullen. Experimentele bouw kan daar goed passen. Daarmee snijdt het mes aan twee kanten en kunnen de voorzieningen in deze kernen ook op peil blijven.

Tot slot vinden wij het belangrijk te blijven experimenteren met nieuwe vormen van wonen  zoals waterwonen, wonen in tiny houses en kangoeroewoningen. Wij stimuleren nieuwe initiatieven zoals het bouwen in eigen beheer en het opzetten van woonconcepten met duurzaam wonen, samenleven en – organiseren, zoals De Bosschgaard.

Dat betekent dat de PvdA kiest voor:

Bouwen van huur- en koophuizen tegen woningnood

De Bossche woningmarkt is oververhit. Er zijn nauwelijks woningen beschikbaar voor starters en nieuwkomers. Niet alleen in de stad maar ook in kernen als Nuland en Vinkel is een chronisch tekort aan starterswoningen. Dat betekent dat er meer gebouwd moet worden. Daardoor kan de wachttijd voor sociale huurwoningen de komende jaren fors omlaag gebracht worden. De wachttijd is nu bijna 7 jaar. Dat is onaanvaardbaar lang. Ook moeten er meer betaalbare koopwoningen gebouwd worden voor met name lagere- en middeninkomens. Daarvoor moet de huidige ambitie van 850 woningen per jaar (8000 tot 2025) opgeschroefd. We willen net als vóór de crisis de woningproductie terugbrengen naar 1400 woningen per jaar.

Binnen deze bouwambitie willen we het percentage sociale huurwoningen verhogen tot 30% zodat we meer ruimte hebben om de urgentieregeling voor kwetsbare groepen uit te breiden. Daarnaast moet tenminste 20% van deze nieuw te bouwen woningen ten goede komen aan middeldure huur en sociale koop.

Bij sociale huurwoningen moet de bestaande voorraad zoveel als mogelijk behouden blijven. Slopen mag alleen als dat aantoonbaar noodzakelijk is en dan moeten er méér huizen teruggebouwd worden dan weggehaald. Om woningbouwcorporaties en de markt te steunen in deze opgave moet meer en sneller grond door de gemeente geconditioneerd beschikbaar gesteld worden. Dit bij voorkeur binnen de bebouwde kom. Als de mogelijkheden hiertoe opdrogen, moet gezocht naar nieuwe locaties rond de stad.

Splitsen van bestaande woningen

Een woning opsplitsen in meerdere woningen zorgt heel snel voor extra woonruimte. Het  kan ook omdat het aantal gezinnen afneemt en het aantal mensen dat alleen of met zijn tweeën een huis zoekt toeneemt. Hinderlijke regels van de gemeente, die woningbouwcorporaties die dit willen doen in de weg staan, moeten worden opgeheven. Kleiner gaan wonen door ouderen mag niet worden bestraft met hogere woonlasten. Wij willen bereiken dat ouderen gemakkelijker naar een kleinere woningen kunnen waarmee er een gezinswoning vrij komt voor splitsing of voor een gezin.

 Betaalbaar huren

Steeds meer mensen komen in de knel omdat ze de woonlasten niet meer kunnen dragen.. De optelsom van de maandelijkse huur- en energielasten is simpelweg te hoog in verhouding tot het inkomen. Wij pleiten voor woonlasten naar draagkracht. Dat betekent dat mensen die (tijdelijk) lagere inkomsten hebben, minder huur betalen. En andersom: mensen die meer verdienen betalen een hogere huur. Voor mensen die door te hoge woonlasten in de problemen (zijn) (ge)komen, moet er een sluitend netwerk van hulpverlening zijn. Met woningbouwcorporaties beperken we de huurstijging tot de inflatie.

Daarnaast steken we sterk in op de aanpak van huisjesmelkers. Hierbij kan gedacht worden aan de inrichting van een meldpunt en het stevig inzetten van de bestaande wettelijke mogelijkheden.

Passend wonen

Er moeten voldoende woningen komen voor psychisch kwetsbare mensen en mensen met een lichamelijke beperking. Zowel huur als koop. Daarnaast moeten ouderen die een te groot huis huren en die wel willen maar niet kunnen verhuizen, geholpen worden. Bijvoorbeeld door een bijdrage in de verhuiskosten. Of door de huur van de nieuwe woning aan te passen. Ook voor ouderen met een koopwoning kan het splitsen van hun woning een oplossing zijn.

Wonen voor studenten

Niet iedereen wil of hoeft een volledig huis of een appartement. Als student ben je ook blij met een fatsoenlijke kamer of studio. Als we jongeren en studenten willen binden aan onze stad horen daar voldoende betaalbare en passende woningen bij. De meeste jongeren zijn op zoek naar goedkope huurwoningen (circa 300 euro huur per maand). Dat betekent dat het aanbod van goedkope woningen omhoog moet. Dat kan bijvoorbeeld ook door kantoorgebouwen en leegstaande gemeentelijke panden om te bouwen en nieuwe concepten zoals tiny houses en de Heijmans One neer te zetten. Om misbruik van de verstopte woningmarkt te voorkomen moeten huisjesmelkers stevig worden aangepakt.

Startersleningen

De starterslening heeft zijn dienst bewezen. Koopwoningen worden haalbaar voor starters. Om alle onduidelijkheden rond de starterslening weg te nemen wil de PvdA de starterslening de komende jaren onverkort voortzetten.

Leven met elkaar als Bosschenaren in een ongedeelde stad

De PvdA wil een ongedeelde stad. Mensen moeten de vrijheid hebben om te kiezen waar ze willen wonen: in de stad, in een woonwijk of in het groen. De dikte van je portemonnee mag daarbij geen rol spelen. Dat betekent dat er gemengd gebouwd moet worden en dat de voorraad betaalbare woningen, bijvoorbeeld in de binnenstad en in populaire wijken daar omheen, op peil moet blijven.

In 100 dagen één wijk & één plan voor Bossche aandachtsbuurten

Nu de aanpak (via de zogenaamde GSB-gelden) van de Bossche aandachtsbuurten Boschveld, Barten-Zuid, Orthen-Links en Gestelse Buurt op zijn einde loopt, is het hoog tijd voor een nieuwe wijkaanpak. Die maken we van onderop: met bewoners, maatschappelijke initiatieven, welzijnsorganisaties en woningbouwcorporaties. De eerste 100 dagen van het nieuwe stadsbestuur betekent voor deze wijken: één wijk, één plan.

Een fijne woonomgeving

Wonen is meer dan een dak boven je hoofd, een goede woonomgeving is ook van belang. Dat betekent voldoende speelvoorzieningen, groen, nette straten en fatsoenlijk onderhoud. In (delen van) een aantal Bossche buurten en wijken, zoals in de Kruiskamp, Deuteren en de Gestelse buurt, is een inhaalslag nodig. Daar waar mensen zelf het initiatief willen nemen voor ontmoeting of bijvoorbeeld het verbeteren van de buurt zijn er middelen beschikbaar via wijk- en dorpsbudgetten.

Duurzaam wonen en (ver)bouwen

Wij willen dat Den Bosch in 2050 helemaal klimaatneutraal is. Dat betekent dat huizen beter geïsoleerd moeten worden en dat we de energie die we in huis verbruiken duurzaam moeten opwekken. Daarom is het van belang dat (sociale) huur- en koopwoningen duurzaam worden gebouwd en verbouwd. Ook voor het verlagen van de woonlasten (energielasten) is dat belangrijk. Bewoners, ondernemers en corporaties kunnen hier elkaar van dienst zijn. Want investeren in duurzaamheid levert werkgelegenheid op voor Bossche bedrijven en lagere energielasten voor huurders.

Wonen in waterstad

Den Bosch is een waterstad. De ambities op het gebied van waterwonen moeten dan ook worden waargemaakt. Wij willen meer locaties waar gewoond kan worden op het water en de mogelijkheid tot legaal waterwonen op de Ertveldplas.

Meer zeggenschap voor huurders

Er moeten uitgebreidere experimenten komen met meer zeggenschap voor huurders. Bijvoorbeeld door huurders het onderhoud en beheer van hun wooncomplex in eigen hand te geven in ruil voor huurverlaging. Of een gezamenlijke klussenkar voor klein onderhoud in buurten en wijken. Dat bevordert ook de sociale samenhang.

 

 

Gert-Jan van Rooij

Gert-Jan van Rooij

Gert-Jan is sinds maart 2018 voor de PvdA weer commissielid/niet-raadslid in de commissie Omgeving van de gemeenteraad. Van november 2017 tot maart 2018 was hij raadslid. Hij richt zich op de inhoud en verdieping van dossiers. Hij doet dat deskundig, enthousiasmerend en met grote inzet. Hij is breder georiënteerd dan alleen de eigen onderwerpen en

Meer over Gert-Jan van Rooij