Den Bosch bereikbare stad

Herman Finkers: ‘Wat mij betreft mogen ze de files gerust afschaffen. Maar wat wil je, ze staan ervoor in de rij.’

Den Bosch moet een aantrekkelijke stad blijven voor bewoners, bezoekers, ondernemers en voor mensen die hier werken. Daar hoort een goede bereikbaarheid bij. Dat is belangrijk voor onder meer de economie en werkgelegenheid, sport en cultuur, onderwijs en het verenigingsleven.

Bereikbaarheid gaat niet alleen over de auto maar juist ook over de voetganger, de fiets en het openbaar vervoer. Juist het gebruik van de fiets en (innovatieve vormen van) het openbaar vervoer moeten we stimuleren. Een goede onderlinge bereikbaarheid van de stad en de dorpen moet gegarandeerd blijven. Dat kan mede door de aanleg van goede en veilige (snel)fietspaden en voldoende parkeerplaatsen voor fietsen en het stimuleren van vervoer over het water.

Als het gaat om de bereikbaarheid van onze stad dan is onder meer de verkeersdruk in het Paleiskwartier en het dicht slibben van de A2 en de A59 een zorg. Ook moet het inmiddels beroemde hardrijden in binnenstad en wijken worden aangepakt.

Dat betekent dat de PvdA kiest voor:

Beter openbaar vervoer

We zijn voorstander van snelle busverbindingen op belangrijke vervoersassen en oplossingen op maat in buurten en wijken, bijvoorbeeld een deeltaxi of een buurtbus. In de ochtend- en avondspits is een snelle en frequente busverbinding tussen de Groote Wielen, Empel en Maaspoort naar het Centraal Station gewenst, dit om het autoverkeer van en naar met name Utrecht terug te dringen.

Stimulering van nieuwe vervoersvormen

We stimuleren en faciliteren duurzame oplossingen zoals deelauto’s en elektrische auto’s. Bijvoorbeeld door meer parkeerplekken beschikbaar te stellen voor deelauto’s en meer oplaadpunten voor elektrische auto’s. In en om de stad biedt vervoer op het water mooie kansen voor bereikbaarheid én toerisme.

Een autoluwe stad door goede verbindingen en tarieven

Transferia zijn belangrijke voorzieningen voor de bereikbaarheid van de (binnen-)stad. De prijs van transferia moet aantrekkelijk blijven in verhouding tot parkeren nabij de binnenstad. Ook worden de transferia uitgebreid met vervoermiddelen als e-bikes en elektrische scooters. Verder kunnen andere diensten, zoals een autowasserij of een pakketdienst voor grotere boodschappen, worden aangeboden.

Fietsen en stallen

Goede en veilige fietsverbindingen en voldoende stallingen voor de fiets, zowel in het centrum als bij winkelcentra in buitenwijken en in stadsdelen zijn wenselijk. De PvdA wil ook extra stallingplaatsen bij belangrijke ov-haltes en transferia, zoals aan de Paleiskwartierzijde van het Centraal Station en bij het station in Rosmalen. Het wild parkeren van fietsen in het centrum neemt toe. Behalve voldoende fietsenstallingen zijn andere oplossingen nodig, zoals markeringen in het wegdek op plekken waar fiets parkeren mogelijk is of het vervangen van auto parkeerplekken door fiets parkeerplekken. De PvdA is tegen een verbod van fietsen in de stad.

Voorkomen en aanpakken van hardrijden

In de binnenstad maar ook in de wijken is het soms een gruwel: hardrijders die met gevaar voor voetgangers, fietsers en andere automobilisten de straat onveilig maken. De befaamde ‘hardrij-rondjes’ doorbreken we waar mogelijk, we nemen meer snelheidsvertragende maatregelen en waar nodig zetten we in op extra handhaving.

Deelparkeren

De gemeente moet in gesprek met bedrijven en particulieren die beschikken over parkeerplekken in en rond de binnenstad. Doel is het benutten van deze parkeerplekken, bijvoorbeeld in de avonduren en het weekeinde.

Voortzetting van de gratis binnenstadsbus van de Blauwe Engelen

De ‘hop on – hop off’ bus van de Blauwe Engelen is een groot succes. Het gebruik is toegenomen, de bus is voor zowel bezoekers van buiten als voor ouderen die de stad in willen een prachtige voorziening. Daar gaan we dus mee door. We stimuleren de samenwerking tussen de Blauwe Engelen, VVV, Kring Vrienden, (culturele) instellingen en binnenstadsondernemers.

Bereikbaarheid Paleiskwartier

Het verbeteren van de bereikbaarheid van- en de doorstroming in het Paleiskwartier en de parkeergarage is nodig. Onder meer door aanpassingen aan de Magistratenlaan. Daar maken we nu eindelijk vaart mee.

Lobby richting het rijk in verband met de fileproblemen op A2 en A59

Het dichtslibben van de A2 en de A59 is een zorg. Vooral ook omdat daardoor stads- en dorpswegen dichtslibben door sluipverkeer. Meer asfalt alleen is geen oplossing. De PvdA pleit voor een lobby richting het rijk waarin gepleit wordt voor alternatieve vervoersoplossingen en aanpak van geluidsoverlast en fijnstof. Voorbeelden kunnen zijn Hoogwaardig openbaar vervoer, milieumaatregelen en smart mobility (ICT-oplossingen). De inzet van de JADS (Jheronimus Academy of Data Science) kan daarbij kansen bieden.

Waakzaamheid ten aanzien van overlast Hoog Frequent Spoor en gevaarlijke stoffen

Het vervoer van gevaarlijke stoffen moet beperkt en het programma hoog frequent spoor moet voldoende rekening houden met omwonenden. De groei van het goederenvervoer per spoor door stedelijke gebieden willen we tegengaan. We moeten inzetten op het maximaal benutten van de Betuwelijn en vervoer over het water. Als de plannen toch doorgaan, zetten we maximaal in op veiligheid, compensatie en zo min mogelijk geluid voor iedereen en normering van piekgeluiden. Aan de kant van ’t Zand moeten in ieder geval trilling reducerende wanden geplaatst worden door NS/Pro-rail om de overlast door trillingen voor de bewoners van ’t Zand zo veel mogelijk beperken. De lobby vanuit de gemeente richting het rijk en Prorail treedt daar proactief in op.

 

 

Gert-Jan van Rooij

Gert-Jan van Rooij

Gert-Jan is sinds maart 2018 voor de PvdA weer commissielid/niet-raadslid in de commissie Omgeving van de gemeenteraad. Van november 2017 tot maart 2018 was hij raadslid. Hij richt zich op de inhoud en verdieping van dossiers. Hij doet dat deskundig, enthousiasmerend en met grote inzet. Hij is breder georiënteerd dan alleen de eigen onderwerpen en

Meer over Gert-Jan van Rooij