Financiën: wie zal dat betalen?

`De zwaarste lasten voor de sterkste schouders’

Met betrekking tot de gemeentelijke financiën wil de PvdA sterk én solidair beleid. De begroting moet keurig sluitend zijn, we leven niet op kosten van toekomstige generaties.

De lokale lasten in onze stad zijn laag en dat is prettig. Wel schieten een aantal partijen door: dat we op twee steden na de laagste OZB voor mensen met een woning hebben is prachtig maar we hoeven niet de allerlaagste lasten te hebben. Immers: op het lijstje steden met de minste kinderen in armoede en de kortste wachtlijsten voor een woning willen we óók goed scoren. De OZB stijgt daarom mee met de inflatie zodat we rekening houden met de loon- en prijsontwikkeling.

Wij houden vast aan ruim kwijtscheldingsbeleid voor mensen die kampen met armoede en schulden, ook voor de hondenbelasting die een doelbelasting wordt. De toeristenbelasting verhogen we eerlijk, we hanteren voortaan een tarief van 5 procent per overnachting net zoals men in bijvoorbeeld Utrecht gewoon is.

De middelen die onze stad ontvangt voor bijvoorbeeld de zorg en het sociaal domein besteden we ook daadwerkelijk aan deze zaken. Er mag geen zorggeld weglekken naar andere posten op de begroting.

We kijken kritisch naar een aantal grote projecten in het structuurfonds of schrappen deze. Voor de bekostiging van bouw- en exploitatie van het Sint Jansmuseum zien wij geen rol weggelegd voor de gemeente. Een nieuw zwembad in West is alleen realiseerbaar als we op bouw en exploitatie geen enorme incidentele en structurele kosten mogen verwachten.

Ook houden we een aantal gemeentelijke programma’s kritisch tegen het licht. Op bijvoorbeeld representatie van het college, de inzet van citymarketing, het ( te) ongericht invoeren van cameratoezicht en de kosten voor regionale infrastructuur zijn besparing mogelijk.

Fouad Kabbouti

Fouad Kabbouti

Fouad weet bestuurlijke distantie te combineren met persoonlijke nabijheid. Enerzijds kan hij situaties snel analyseren, anderzijds benadert hij mensen op een zorgvuldige, individuele en empathische wijze. Hij zoekt verbinding met wijkbewoners en met andere partijen. Hij handelt vanuit een duidelijk langetermijnperspectief, met oog voor successen op de korte termijn. Hij heeft een bestuurlijk profiel, is

Meer over Fouad Kabbouti