Onze kinderen verdienen onderwijs op maat

Een Bossche leerkracht: ‘Kinderen leren het meeste van goed onderwijs samen met leeftijdsgenoten. Dat betekent dat je naar de basisschool moet kunnen in je eigen wijk, naar de middelbare school in je eigen stad, dat je kinderen op maat het onderwijs moet geven waar ze hun talenten het beste mee benutten’

Iets moois van je leven kunnen maken. Die kans moet je in Den Bosch krijgen en zeker als je jong bent. Dat lukt als ouders, omgeving en school een kind een fijne jeugd en opleiding bieden, zodat ze leren handen en hoofd te gebruiken, talenten te ontdekken en dromen na te jagen.

Veel jongeren hebben die ouders, die omgeving en die school. In Den Bosch leiden we vakmannen en vakvrouwen op. Ze leren met hun hoofd én met hun handen te werken.. We lopen sinds kort voorop in datascience met de Jheronimus Academy of Data Science. Naar Avans en Koning Willem I College komen duizenden kinderen uit de stad en wijde omtrek. Op onze basisscholen en middelbare scholen geven leraren dagelijks het beste wat ze te bieden hebben aan onze jongeren.

Toch krijgt niet ieder kind of iedere jongere de kans die het verdient. Als je opgroeit in een gezin met een lager inkomen of woonachtig bent in een van de zwakkere wijken, of als je een buitenlandse achternaam hebt, heb je ook in onze stad helaas minder kansen. Bij gelijke cijfers op het rapport valt het schooladvies toch lager uit. Datzelfde geldt als je uit een gezin komt met veel problemen, als je wat moeilijker leert of extra aandacht nodig hebt omdat je je bijvoorbeeld slecht kunt concentreren in een grote schoolklas met veel drukte om je heen.

Ook is er een tekort aan stageplekken en is hulp bij huiswerk en extra oefening bijna alleen te betalen voor mensen met een flink inkomen. Bovendien beginnen teveel kinderen met een taalachterstand aan het onderwijs. Kortom: er valt nog een wereld te winnen.

Daarom kiest de PvdA voor:

Geen kind naar school met een taalachterstand

Veel  jonge kinderen die aan school beginnen met een taalachterstand halen die achterstand  nooit meer in. In onze gemeente hebben we gelukkig een goede start gemaakt met de bijna veertig Kindcentra (IKC) waar kinderen van 0 tot 13 jaar kinderopvang, een peuterarrangement, buitenschoolse opvang en basisonderwijs wordt geboden. Ongeveer 10 procent van de allerjongsten komt hier echter niet en dat zijn vaak de kinderen die later met een achterstand beginnen. Gemeente, onderwijs, voorschoolse opvang en consultatiebureau: alle partijen brengen we in stelling om ieder kind zo vroeg mogelijk spelenderwijs te laten beginnen met leren en elkaar ontmoeten. Kinderen met een achterstand krijgen een speciaal aanbod om deze achterstanden weg te werken. Zo moet er meer tijd komen voor de leesconsulent in de bibliotheek en op de scholen, zodat de kinderen optimaal gestimuleerd kunnen worden te lezen en de bibliotheken in de wijken minder afhankelijk zijn van de vrijwilligers.

Basisschool in de eigen buurt, onderwijs op maat

Als kind wil je het liefst dicht bij huis naar school. Als je een gezin hebt is het fijn als de kinderen in de eigen wijk naar school kunnen. Dat geldt voor alle kinderen, ook als ze bijvoorbeeld slechtziend, slechthorend of minder makkelijk lerend of juist hoogbegaafd zijn. We zetten daarom in op voldoende plekken op basisscholen zodat ieder kind vlakbij huis terecht kan. Voor kinderen met een beperking zorgen we voor extra ondersteuning op scholen bijvoorbeeld door de inzet van co-teaching en extra begeleiding op scholen.

Basisscholen vormen vaak het hart van een wijk of dorp. Daar kunnen hulpvragen voor kinderen en gezinnen vaak als eerste worden gesignaleerd. Dat betekent dat alles in het werk moet worden gesteld om de nog aanwezige basisscholen in de kernen te behouden.

Schooluitval van onze jongeren voorkomen

Op middelbare scholen vallen jaarlijks honderden leerlingen uit. Ook is er een groep kinderen die helemaal vrijgesteld is van onderwijs, soms omdat ze echt niet naar school kunnen vanwege bijvoorbeeld ziekte of beperking, soms omdat er grote gedragsproblemen zijn. Als het kan moeten die kinderen zo snel mogelijk weer naar school. Daarbij geldt dat we kinderen regulier onderwijs bieden als het kan, en speciaal onderwijs als het moet. Ook  zouden leerlingen, begeleid vanuit het Voortgezet Speciaal Onderwijs, de laatste fase van een examentraject op een reguliere opleiding moeten kunnen vervolgen om weer te wennen aan de overstap naar het MBO. Rolmodellen moeten worden ingezet. Om jongeren die tijdelijk vastlopen zo snel mogelijk weer hun schoolcarrière te laten hervatten breiden we de bovenschoolse opvang uit. Hier kunnen jongeren die bijvoorbeeld vanwege gedragsproblemen uitvallen op de middelbare school in drie maanden tot een half jaar leren die problemen de baas te worden. Daarvoor maken we de combinatie van onderwijs- en zorgmiddelen gemakkelijker. Zo kunnen jongeren snel de draad oppakken in plaats van dat ze door bureaucratische regels de ondersteuning mislopen die nodig is. Binnen de samenwerking tussen gemeente, scholen en samenwerkingsverbanden sturen we harder op het terugdringen van schooluitval. Om  thuiszitten of uitvallen te voorkomen moeten er tussen onderwijsinstellingen afspraken gemaakt worden over onderlinge opvang. De leerling zou een tweede kans moeten krijgen op een andere school en daar instromen in het leerjaar waar het mis is gegaan. Ook willen we experimenteren met het aanbieden van Global Learning waarbij kinderen die op school niet meekunnen thuis verder worden geholpen. Als het kind of de jongere niet naar school kan, zal de school naar het kind toe moeten. Daarnaast steunen we initiatieven als het Traject op Maat voor kwetsbare jongeren die anders buiten beeld raken.

 Makkelijker doorstromen en stapelen

We vinden het goed dat een leerling die VMBO-T heeft afgerond daarna door wil naar de HAVO of het MBO. In het voortgezet onderwijs lopen kinderen met die ambitie om door te stromen soms echter tegen een dichte deur. Het is belangrijk om die leerlingen niet tegen te werken maar te helpen. Vaak lukt dat niet binnen de eigen onderwijsinstelling.  We sluiten daarom een convenant tussen de gemeente en onderwijsinstellingen om doorstromen en stapelen makkelijker te maken.

Huiswerkbegeleiding en hulp bij studie voor alle inkomens

Sommige kinderen hebben baat bij huiswerkbegeleiding en hulp bij de studie. Helaas is dat niet voor alle ouders betaalbaar. Huiswerkbegeleiding kost nu al snel 300 euro per maand. Omdat ieder kind een gelijke kans verdient zorgen we samen met onderwijs en aanbieders van begeleiding voor een voorziening waarbij alle kinderen hulp kunnen krijgen met een inkomensafhankelijke ouderbijdrage.

Meer stageplaatsen, de gemeente geeft het goede voorbeeld

Bijvoorbeeld in het MBO is er een tekort aan stageplaatsen. Dat staat de ontwikkeling van jongeren in de weg. De gemeente neemt meer stagiairs aan en organiseert (bijvoorbeeld via de aanbestedingen) dat bedrijven meer plek bieden zodat iedere jongere op stage kan.

Een Nieuwe Bossche Vakschool – voor echte vaklui

In Den Bosch en omgeving is er niet alleen behoefte aan mensen die alleen met hun hoofd werken, maar juist ook aan echte vakmensen. Bedrijven in de omgeving staan te springen om goede technici/vakspecialisten en onze scholen leveren die te weinig. De trots moet terug in de sector. Samen met de bestuurders van het MBO moet de Nieuwe Bossche Vakschool gerealiseerd worden. Mooie opleidingen, met meer aandacht voor studiekeuzebegeleiding, meer stimulans voor Bètavakken, samen met bedrijven, kleinschalig georganiseerd en met gegarandeerd interessante stages én een goed vooruitzicht op een baan. Opleidingen ook waar leraren blijvend op de werkvloer rondlopen zodat de school leert wat de markt vraagt. Dat is wat wij willen. Want de komende jaren hebben jongeren met een MBO diploma prachtige kansen in bijvoorbeeld de bouw, de groothandel, de metaal  -en technologische industrie en de zorg. De gemeente vervult een cruciale rol in het bijeenbrengen van onderwijs en bedrijfsleven bij het oprichten van deze Nieuwe Bossche Vakschool.

Campus Den Bosch: naar een echte studentencampus

Op en om de onderwijsboulevard vinden we het kloppend hart van het Bossche middelbaar- en hoger onderwijs. Daar groeien we toe naar een échte studentencampus waar niet alleen onderwijsinstellingen maar ook voorzieningen voor studenten zoals sport en cultuur, studiefaciliteiten, studentenhuisvesting en -verenigingen een plaats vinden.

JADS voor alle jongeren

Dat we in Den Bosch een masteropleiding in Datascience hebben binnengehaald is prachtig. Het maakt onze regionale positie op het gebied van nieuwe en innovatieve ontwikkelingen sterker, trekt extra studenten en schept werkgelegenheid. Er gaat veel gemeentelijk geld naar JADS om hier een groot succes van te maken. Dat is terecht. Wél vinden we dat zoveel mogelijk Bossche inwoners en jongeren van die kennis en kunde moeten profiteren. 21st century skills als datascience, programmeren, ICT en de toepassingen daarvan bieden enorme kansen. Dit aanbod moet voor alle jongeren beschikbaar zijn. Daarom kijken we samen met onderwijsinstellingen, van basisschool tot hoger onderwijs, hoe JADS ons allemaal verder kan helpen!

Voor iedere school een conciërge en schoonmakers gewoon in dienst

Steeds minder basisscholen hebben een conciërge. Te duur. Daarmee zijn de ogen en oren van het schoolplein verdwenen en is de werkdruk van leraren hoger geworden. Publieke banen als een conciërge zijn van groot belang en verdienen waardering. Met het werkbedrijf en steun van de gemeente zorgen we ervoor dat iedere Bossche basisschool weer een conciërge heeft met een fatsoenlijk contract. Ook gaan we het gesprek aan met onderwijsinstellingen over normale arbeidsvoorwaarden voor bijvoorbeeld schoonmakers of de mogelijkheid van het inschakelen van een schoonmaakcorporatie. Te vaak worden medewerkers die belangrijk werk doen per meter gang betaald en daar passen we voor in onze gemeente.

 

Marcia van der Wens-Gruijters

Marcia van der Wens-Gruijters

Marcia is een energieke en warme vrouw met veel interesses. Zij heeft als leerkracht een grote kennis van het onderwijsveld. Zij wil kinderen gelijke kansen geven en de positie van kwetsbare mensen verbeteren. Zij kan daarbij goed problemen signaleren, deze in actie omzetten en anderen daarbij in beweging brengen.

Meer over Marcia van der Wens-Gruijters