Klimaatneutraal, groen en met droge voeten

Barack Obama: 'Wij zijn de eerste generatie die iets merkt van klimaatverandering en de laatste die er iets aan kan veranderen. We hebben maar 1 thuis en 1 planeet. Er is geen plan B…'

Een groene en duurzame stad met droge voeten. Dat is geen linkse hobby maar harde noodzaak. De lucht die we inademen is te ongezond, het gas en de brandstof waar onze stad op draait is eindig, de opwarming van ons klimaat is een feit net als bijvoorbeeld de hevige wateroverlast die daarmee gepaard gaat. Schone lucht, droge voeten, een boterham die we verdienen op duurzame energie en niet op fossiele: daar moeten we met meer kracht de schouders onder zetten.

De ambitie is er: onze gemeente wil en moet in 2050 honderd procent klimaatneutraal zijn. Dit is een minimale ambitie. De energietransitie is onontkoombaar, de uitstoot moet naar beneden, de schone energieopwekking moet omhoog. Dat kan alleen als we grote stappen zetten en onze inwoners uitdagen en stimuleren om mee te doen. Uiteraard geven wij als gemeente het goede voorbeeld, bijvoorbeeld door alle gemeentelijke gebouwen klimaatneutraal te maken en door te investeren in groen en waterbeheer in en rond de stad. Daar waar technologische ontwikkelingen het toestaan verhogen we het tempo om eerder klimaatneutraal te zijn.

Dat betekent dat de PvdA kiest voor:

Het goede voorbeeld door de gemeente

Nieuwe gemeentelijke gebouwen zijn duurzaam en klimaatneutraal. Bestaande gemeentelijke gebouwen zijn in 2020 klimaatneutraal. Ook de openbare verlichting is in 2020 klimaatneutraal. Hierbij wordt gebruik gemaakt van alle mogelijke en passende vormen om energie op te wekken, liefst van lokale energiebronnen. Het realiseren van gemeentelijke zonneweiden draagt hieraan bij.

Duurzaam bouwen en renoveren

We stimuleren woningcorporaties en andere ontwikkelaars- en woningverhuurders om duurzaam te bouwen en te verbouwen en te investeren in groen en goed waterbeheer. (Bijna) nul op de meterwoningen is goed voor de portemonnee vanwege de lage energielasten én goed voor het milieu. Corporaties moeten dat voordeel benutten om voor gelijk blijvende huurprijzen woningen te verduurzamen. Extreme buiten en extreme hitte ten gevolge van klimaatverandering maken dit nodig. Dat kan bij voorbeeld door groene daken en gevels aan te leggen en door huurders te stimuleren bij te dragen aan een groene omgeving door een groene inrichting van hun tuinen. Daarnaast moeten alle nieuwbouwwoningen aardgasvrij zijn.

Lokale duurzame opwekking en besparing

Er moet meer duurzame energie lokaal worden opgewekt. Dat doen we particulier door het voortzetten van duurzaamheidsleningen voor woningbezitters en huurders om energiebesparende én energieopwekkende maatregelen te treffen. We stimuleren en ondersteunen lokale initiatieven zoals kleinschalige coöperatieve energiebedrijven voor duurzame energieopwekking, de omgeving profiteert daarvan mee. Ook  initiatieven voor kringloop en reparatie stimuleren we graag. We onderzoeken mogelijkheden om regels weg te nemen die dergelijke initiatieven belemmeren. We willen daarbij ook optimaal gebruik maken van nationale fondsen voor groenprojecten.

Groene en droge wijken

Bij de inrichting van wijken moet aandacht zijn voor duurzaam en gezond wonen. Dat betekent voldoende groen en goed waterbeheer, bijvoorbeeld door half verharde parkeerplaatsen zodat wateroverlast en hittestress worden voorkomen. We geven bewoners van buurten en wijken het recht en de ruimte om hun woonomgeving naar eigen inzicht verder te vergroenen en stimuleren de aanleg van bij voorbeeld buurtmoestuinen. Dit bijvoorbeeld door een groenkar met alle benodigde materialen in bruikleen aan te bieden. We stimuleren het bedrijfsleven om in een groene omgeving te investeren.

Vergroening van de binnenstad

We willen een groene binnenstad. Bijvoorbeeld door het aanbrengen van groene daken en groene gevelbekleding en door bewoners te stimuleren gevelgroen aan te leggen en hen de mogelijkheid te bieden tot het inrichten van (stroken) groen bij hun woning.

Schone lucht

We vragen aandacht voor de luchtkwaliteit in de gebouwen. Vooral in scholen is een fris klimaat een voorwaarde voor goed functioneren. De PvdA wil voor onderzoek, voorlichting en handhaving van de luchtkwaliteit in alle gemeentelijke gebouwen de GGD inzetten. Evenals de andere grote steden in Brabant heeft Den Bosch te kampen met een te hoge concentratie fijn stof en (op sommige plaatsen) stikstofoxiden. In ieder geval moet in 2020 de fijnstofnorm gehaald worden. De PvdA pleit voor groene oplossingen ter verbetering van de luchtkwaliteit door op strategische plekken specifieke planten en bomen te plaatsen.

Natuur in en om de stad

De PvdA zet de uitvoering voort van groene plannen zoals de Groene Delta, natuurpark Diezemond en het natuurpark Rosmalense Aa. Ook wil de PvdA een verbinding realiseren tussen de natuurgebieden Het Bossche Broek Zuid en de Kloosterstraat. De gemeente moet daarbij zoveel mogelijk bijdragen aan biodiversiteit in en rondom de stad, bijvoorbeeld door regelingen voor tijdelijke natuur en het bewust inzaaien van braakliggend terrein. Samenwerking met de GGD, het waterschap en de natuurorganisaties is daarbij aan te bevelen.

Volksgezondheid voorop bij landbouw en veeteelt

We streven naar een gezond buitengebied waarin de gezondheid van mens en dier niet in gevaar komen, bijvoorbeeld door de wijze waarop de veehouderij is ingericht. We nemen alle mogelijke maatregelen om de risico’s van Q-koorts en andere uitbraken van zoönosen te beperken dan wel te voorkomen. We stimuleren duurzame ontwikkelingen van agrarische ondernemingen.

Minke Oskam-Ypma

Minke Oskam-Ypma

Minke heeft een lange staat van dient in het onderwijs en binnen de Partij van de Arbeid. Zij heeft bij meerdere PvdA-afdelingen diverse functies bekleed. Zij weet scherp uit te leggen wat haar in de politiek boeit en waar bestuur en politiek voor zouden moeten staan.

Meer over Minke Oskam-Ypma