Respect, ontmoeting en inspraak: samen maken wij Den Bosch

Jolanda van Gool – roze vakbondsvrouw en kandidaat voor de PvdA: 'Ik loop met mijn vrouw niet hand in hand door onze mooie stad, uit angst voor bedreigingen. Alleen tijdens Roze Zaterdag kan ik vol liefde met mijn vrouw en kinderen door de stad lopen. Dat is toch eigenlijk niet normaal?'

Samen maken wij Den Bosch. Dat is onze rotsvaste overtuiging. Dat betekent dat er in onze gemeente plek is voor iedereen, dat we elkaar respecteren en naar elkaar luisteren. Onze stad moet gastvrij zijn voor álle inwoners. Zodat:

– je als homostel hand in hand over straat kan, zonder vrees

– je met trots een hoofddoek mag dragen maar hem ook met evenveel trots mag afdoen

– je hier zelf de regisseur bent van je leven.

Ook in onze gemeente komen  we soms verder van elkaar af te staan. We ontmoeten elkaar steeds minder en begrijpen elkaar slechter. Die trend moet gekeerd. Net als de afstand tussen de inwoners en de beleidsmakers. Samen de stad maken betekent dat inwoners vooraf betrokken worden, dat er inspraak is, tegenspraak is en dat je niet pas achteraf met voldongen besluiten wordt geconfronteerd. Meer ontmoeting, meer respect, meer ruimte voor inspraak. Dat is wat wij willen.

Daarom kiest de PvdA den Bosch voor:

Een inclusieve gemeente

Of je nu hier geboren bent of elders, of je een geloof aanhangt (welk dan ook) of helemaal niet, of je een lichamelijke beperking hebt of psychisch kwetsbaar bent, het mag er niet toe doen: je leeftijd, geaardheid of andere persoonlijke kenmerken. Iedereen kan zijn of haar steentje bijdragen. In Den Bosch telt iedereen mee. Drempels, letterlijke en figuurlijke, die in het verleden opgeworpen zijn, slechten we met elkaar. We zijn uiteraard voor toegankelijke voorzieningen voor mensen met een functiebeperking. Te beginnen bij alle gemeentelijke voorzieningen.

De gelijke behandeling van mannen en vrouwen blijft een speerpunt. Er is veel bereikt, maar een volledige gelijkwaardigheid tussen man en vrouw is er nog altijd niet. Zo zijn vrouwen ondervertegenwoordigd in hoge functies. Ook is er nog niet altijd sprake van gelijke beloning tussen man en vrouw. Laten we beginnen in de publieke sector in onze gemeente.

 Den Bosch blijft Regenboogstad

Na het fantastische roze jaar in 2017 blijven we uitdragen en vieren dat wij een stad zijn voor iedereen. Samen met het COC, maatschappelijke organisaties, geloofsgroepen en zelforganisaties stellen we een diversiteitsagenda op voor de stad. Regenboogstad ben je niet één jaar, dat wil je iedere dag zijn. Met de stad maken we daar een terugkerend programma voor.


 

Stad van ontmoeting

Buurtwinkels, jongerencentra, huiskamers in de wijken en dorpen, dialoogtafels: ze zijn het cement van onze samenleving. Dat betekent dat elke wijk recht heeft op deze voorzieningen, dat de gebouwen goed onderhouden moeten zijn en dat ze open staan voor gebruik en ontmoeting van de hele stad. De meest zwakke wijken krijgen een streepje voor, maar de komende jaren brengen we deze ontmoetingscentra weer op orde.

Niet tolereren van intolerantie

Samen de stad maken betekent ook dat we ons verzetten tegen krachten die dat ondermijnen. We zijn niet tolerant voor intolerantie. Van welke kant deze ook komt. De gemeente geeft daarin het goede voorbeeld en dus is er mede op ons verzoek een proef gestart met anoniem solliciteren bij de gemeente. Ook willen we dat de gemeente een voortrekkersrol speelt in de aanpak van discriminatie (op leeftijd, geslacht, seksuele voorkeur, afkomst of anderszins) in onze gemeente door met werkgevers, onderwijsinstellingen en verenigingen hier een platform voor op te richten. Doel: het gesprek aangaan over vaak onderhuidse intolerantie en discriminatie. Hier kan vervolgens samen actie op ondernomen worden.

 Nieuwe vormen van bestuur

De PvdA is voor experimenten met nieuwe vormen van lokaal bestuur. Meer invloed en inspraak vanuit de inwoners is wenselijk. Samen weten we meer, zijn we creatiever en komen we tot betere en meer gedragen beslissingen. De PvdA  is voorstander van instrumenten zoals het raadgevend referendum maar veel liever zien we rondom belangrijke beslissingen méér en betere betrokkenheid vooraf. Een door loting samengestelde inwonersraad, digitale enquêtes zoals bij de zoektocht naar een nieuwe burgemeester, betere betrokkenheid van maatschappelijke partners en buurt- en wijkraden is een doel op zichzelf. Omdat we zo de kracht, en kunde van de stad gebruiken voor betere besluitvorming. Als PvdA willen we daarin het goede voorbeeld geven door spreekuren in de wijken en dorpen te organiseren en met ombudswerk voor iedereen benaderbaar te zijn.

Actieve samenwerking met onze buurgemeenten

Den Bosch is geen eiland. In de steeds complex wordende samenleving moeten we dan ook samenwerken met onze buurgemeenten en provincie. Of het nu gaat om duurzaamheid, veiligheid, verkeer of woningbouw, alleen samen kunnen we de maatschappelijke opgaven aan. We zien voor Den Bosch als hoofdstad van Brabant hierin een actieve stimulerende en faciliterende rol. We kijken over de grenzen van de stad heen en zorgen ook dat we goede contacten hebben met Den Haag én Brussel.

Solidariteit met mensen in nood

Een gastvrije stad zijn we niet alleen voor mensen met een dikke portemonnee maar ook voor mensen in nood. Mensen van elders die vluchten voor oorlog, geweld, verkrachting en vernietiging van huis en haard moeten ook in Den Bosch een veilig heenkomen kunnen vinden. Dat betekent dat we eerlijk willen opvangen: mensen die een plekje krijgen in onze stad worden verspreid gehuisvest over de hele stad. En om te voorkomen dat statushouders en reguliere woningzoekenden concurrenten van elkaar worden realiseren we meer woningen. Zolang er geen goede regionale of landelijke opvang is voor uitgeprocedeerde asielzoekers zorgen we voor een bed, bad, brood-voorziening in onze stad. Mensen die niet terug kunnen omdat herkomstlanden niet meewerken verdienen onderdak, voedsel en hulp. Mensen die niet terug willen begeleiden we vanuit de noodopvang richting terugkeer. Mensen op straat laten slapen is immers inhumaan én bijzonder slecht voor de openbare veiligheid. Vluchtelingen krijgen daarnaast vanaf dag één taal- en cultuurles vanuit de gemeente. Nieuw aankomen betekent een proces van aanpassing aan je nieuwe thuisland. Kennis van taal, cultuur en gebruiken is daarbij onontbeerlijk en daar kunnen we niet vroeg genoeg mee beginnen.

 

 

Jolanda van Gool

Jolanda van Gool

Roze vakbondsvrouw Jolanda presenteert zich als een besliste kandidaat, die weet wat ze wil en waar ze voor wil gaan. Zij doet dit met een opvallend prettige lichtheid, humor en ervaring. Zij is origineel met een sterk oog voor het proces, maar ze blijft zich richten op het te bereiken eindresultaat. Zij zoekt de dialoog,

Meer over Jolanda van Gool