Een veilige stad die ondermijning aanpakt

Burgemeester Jack Mikkers: 'Hoe geloofwaardig zijn we als overheid als we wel handhaven op een schutting die tien centimeter te hoog is en we een zogenaamde wijkkoning zijn gang laten gaan? Voor mij is de aanpak van de ondermijning een topprioriteit.'

Je veilig voelen is een basisvoorwaarde. Het aantal misdrijven en het aantal woninginbraken is gedaald, maar het aantal geweldsdelicten is gestegen en dat baart zorgen. Nog zorgelijker is de ondermijnende criminaliteit in Den Bosch. Een miljoenenindustrie waarin de onder- en de bovenwereld zich met elkaar vermengen. Waar de drugshandelaar, de notaris en de elektricien bij betrokken zijn en grote groepen inwoners wegkijken of het zwijgen er toe doen. Gesloten culturen, kwetsbare wijken en kansarmoede zijn de beste voedingsbodem voor ondermijnende criminaliteit. Het gaat van generatie op generatie over.

De PvdA is niet voor pappen en nathouden. Nietsontziende criminelen moeten hard worden aangepakt. Tegelijkertijd is het van belang dat er aandacht is voor mensen die kwetsbaar zijn en dreigen af te glijden. Of voor mensen die hulp nodig hebben bij het kiezen van het juiste pad. Dat betekent dat we mensen kansen en perspectief moeten bieden. Zoals Youssef Noudri dat doet met Hambaken gym. Hij biedt kinderen en jongeren discipline en structuur door met hen te sporten. Bovendien leert hij hen dat je door hard en veel te trainen en te leren succesvol kan zijn. Het juiste medicijn. Voorkomen is beter dan genezen.

Dus kiest de PvdA voor:

Bossche stadsmariniers, herovering van de wijk

Daar waar sprake is van criminaliteit, intimidatie of ernstige overlast is stevig ingrijpen nodig. Bijvoorbeeld door het selectief toewijzen van woningen, het sluiten van drugspanden of grootscheeps controleren op criminaliteit en/of fraude.

Bij extreme overlast moeten de daders verhuizen, niet de slachtoffers. De overheid moet terugkeren op die plekken waar onder- en bovenwereld zich vermengen. Ze zal in woord en daad moeten laten zien dat ze aanwezig is en een betrouwbare partner is voor buurtbewoners. We nemen een voorbeeld aan de Rotterdamse aanpak met stadsmariniers: superambtenaren, speciaal door het college van burgemeester en wethouders aangesteld om de hardnekkige veiligheidsproblemen in stad en wijken op te lossen. Door een combinatie van kennis van de wijk, daadkracht, samenwerking worden schotten weggehaald.

De kant van mensen die zich losmaken

Mensen die zich willen losmaken van criminele en illegale praktijken moeten worden geholpen die stap te zetten. Dat vraagt om een langdurig en goed onderhouden van contacten. Er moet geïnvesteerd worden in kansen en perspectief voor buurtbewoners. Instanties en professionals moeten weer meer aanwezig en zichtbaar zijn. Naast ‘stigmatisering’ van ondermijnend gedrag, gaat het ook om ‘beloning’ van positieve voorbeelden. Rolmodellen uit de buurt kunnen helpen. Ook is meer aandacht nodig voor armoedebestrijding en schuldenproblematiek. Economische kwetsbaarheid maakt huishoudens gevoelig voor het criminele circuit.

Wijkplan risicowijken

Een plan van aanpak is nodig voor (delen) van de stad, buurten en wijken die dreigen af te glijden. In Den Bosch is een meer dan een kwart van de 75 buurten zwak. Dat is zorgelijk. Sociale problemen, criminaliteit en (on)veiligheid zijn hier aan de orde of liggen op de loer. De eerste 100 dagen van het nieuwe stadsbestuur betekent voor deze wijken één wijk, één plan (zie tevens hoofdstuk wonen).

Ondersteuning buurtprojecten

We ondersteunen projecten in kwetsbare buurten en wijken die voorkomen dat kinderen en/of  jongeren afglijden en die hen perspectief bieden, zoals Hambaken Gym.

In kwetsbare wijken is bovendien meer inzet van kinder- en jongerenwerk nodig.

Kennisdeling instanties

We moeten weten wat er achter de voordeuren in kwetsbare wijken speelt en leeft. Kinderen en jongeren die dreigen af te glijden moeten in beeld zijn. Zodat zij de juiste hulp en begeleiding krijgen in het gezin, op school of op straat. Dat vergt een goede samenwerking van overheid, onderwijs en (zorg) instellingen en wijkteams (zie tevens hoofdstuk ‘zorg voor jong en oud’)

Aanpak ‘enge’ delen van de buurt

Een veilige woonomgeving betekent ook aandacht voor praktische zaken als goede verlichting en het afsluiten van brandgangen. De boel moet op orde. Kleine zaken als voldoende prullenbakken, opruimen van vuil en rommel,  onkruidverwijdering enz. doen er toe. We moeten in woord en daad laten zien dat we ons om de wijken bekommeren.

Stoppen van huiselijk geweld, loverboys en digitale gevaren

Er moet stevig worden ingezet op de aanpak van huiselijk geweld. Een goede opvang van mensen die daarvoor vluchten is belangrijk net als een goede begeleiding van slachtoffers en hun gezinnen. Ook moet er meer voorlichting komen op bijvoorbeeld scholen over loverboys en de gevaren van de digitale wereld. Onze kinderen groeien op in een wereld die hun ouders vaak niet volledig kennen. Dat vraagt om meer aandacht dan we nu gewoon zijn.

Aandacht voor de buitengebieden

Ook de kwetsbaarheid van onze buitengebieden en kernen voor de oprukkende criminaliteit verdient onze aandacht. We zijn niet alleen een stedelijk gebied maar ook inmiddels een “plattelandsgemeente”. Dat hybride karakter van onze stad moet in ons beleid tot uiting komen, ook op het terrein van veiligheid.

Reguleren wietteelt

Wij zijn voor experimenten met het reguleren en legaliseren van wietteelt. Den Bosch sluit zich aan bij de andere grote steden in Brabant die hiermee aan de slag gaan.

Fouad Kabbouti

Fouad Kabbouti

Fouad weet bestuurlijke distantie te combineren met persoonlijke nabijheid. Enerzijds kan hij situaties snel analyseren, anderzijds benadert hij mensen op een zorgvuldige, individuele en empathische wijze. Hij zoekt verbinding met wijkbewoners en met andere partijen. Hij handelt vanuit een duidelijk langetermijnperspectief, met oog voor successen op de korte termijn. Hij heeft een bestuurlijk profiel, is

Meer over Fouad Kabbouti