Zorg voor jong en oud: in de buurt, zonder wachtlijsten

Anne Lijdsman - actievoerder voor betere zorg: ‘Als je een been breekt zou niemand accepteren dat je zes maanden of één jaar op hulp moet wachten. Maar wanneer je psychisch ziek bent, duurt het vaak wel zo lang voordat je passende hulp krijgt.’

Zorg gaat niet over geld, financiële prikkels, overlegstructuren, aanbestedingen en bureaucratische verantwoording. Zorg gaat over mensen die hulp of ondersteuning nodig hebben, ongeacht in welke wijk ze wonen. Zorg gaat ook over zorgverleners die hun hart en handen geven aan hun cliënten. Zorg gaat over zorgaanbieders én de gemeente die zich verantwoordelijk voelen voor iedere inwoner met een zorgvraag.

Sinds drie jaar is Den Bosch zelf verantwoordelijk voor de zorg voor jongeren, de ondersteuning van ouderen en kwetsbare mensen. Hiermee wordt de zorg in de buurt georganiseerd. Dichterbij, met inzet van sociale wijkteams.

Er wordt ongelofelijk hard gewerkt door de medewerkers in de zorg en de wijkteams. Veel Bosschenaren die zorg krijgen zijn behoorlijk tevreden. Maar het gaat nog niet goed genoeg. Teveel inwoners weten de zorg in de buurt niet te vinden. En te vaak kloppen mensen wel degelijk aan maar raken ze verstrikt in het oerwoud van regeltjes, aanbieders en beschikkingen. Vaak moeten mensen te lang wachten op zorg die ze keihard nodig hebben. Dat moet anders.

Ook sociaaleconomische gezondheidsverschillen moeten inzichtelijk gemaakt worden. Het kan niet zo zijn dat je levensverwachting wordt bepaald door de plek waar je woont. Dit ziet de PvdA als een sociaal-democratische opgave.

Daarom kiest de PvdA voor:

Versterking van de sociale wijkteams

Bij de wijkteams hoort de behoefte van de inwoners van de wijk centraal te staan. Maar de medewerkers van de sociale wijkteams hebben te weinig tijd om echt in de wijk te werken. Beschikkingen, verantwoording, het is allemaal nodig maar de medewerkers moeten bovenal met mensen zelf, hun omgeving, het welzijnswerk en de zorgaanbieders zorg op maat mogelijk maken. Dat vraagt om méér expertise en méér tijd voor mensen in de wijk. Daarom versterken we de wijkteams met extra uren en leggen we zoveel mogelijk  het papierwerk en de formele aanvragen bij medewerkers in het gemeentehuis neer. Bovendien is op afroep expertise beschikbaar voor kwetsbare inwoners zoals mensen met dementie, verslaving of psychische kwetsbaarheid. Als gemeente laten we de medewerkers van het wijkteam de zorg van zorgaanbieders ontsluiten, we gaan niet zelf steeds aan het stuur trekken. Medewerkers van wijkteams worden niet alleen aangenomen op basis van hun papieren: het kennen van de wijk en het achter de voordeur kunnen kijken is van minstens zo groot belang. Door deze ingrepen kunnen de wijkteams doen waar we ze voor in het leven riepen: zorg en ondersteuning bieden aan wijkbewoners die het hard nodig hebben.

Zekerheid voor medewerkers in de zorg

Heel veel medewerkers in de zorg werken zonder zekerheid, op payrolling. Bij de gemeente schaffen we payrolling volledig af. Want juist medewerkers in de Sociale Wijkteams verdienen zekerheid. Bij aanbestedingen in de zorg kopen we alleen zorg in bij bedrijven die goede contracten bieden aan werknemers en zich houden aan de Balkenende norm. Zo gaan we goed om met onze mensen in de wijken én met publiek geld.

Meer steun aan initiatieven in de wijken

De Copernikkel in Boschveld, de Hambaken Gym en Noorderpoort in de Hambaken, Jong Actief op ’t Zand, Number One in Rosmalen, Bij Katrien in de binnenstad, Jongerencentrum de Poort in de Maaspoort, Buddyhulp en Steunpunt ZelfHulp: overal in de stad steken vrijwilligers de handen uit de mouwen om mensen met elkaar in contact te brengen, eenzaamheid te bestrijden, mantelzorgers te ontlasten en mensen met een hulpvraag op weg te helpen. Ze maken de wijken sterker, laten ons elkaar ontmoeten en helpen mensen op weg naar zorg en ondersteuning. Zij behoren tot de Bossche Sociale Basis! Dat moeten we waarderen in vertrouwen en financiële zekerheid voor een langere periode dan steeds maar weer een jaartje. Nu vechten maatschappelijke initiatieven vaak ieder jaar voor hun bestaansrecht. Voor een beetje geld en een beetje ondersteuning. Dat moet anders en dus bieden we ze meerjarig financiële zekerheid. Daar waar initiatieven in de wijken succesvol zijn vragen we ze om te helpen bij het herkennen en aanpakken van problemen door onderdak te bieden aan medewerkers van het wijkteam/de Boschwijzer. Ondersteuning moet je namelijk zoveel mogelijk kunnen krijgen op plekken waar je als burger gemakkelijk komt.

Zelfstandig wonen (Housing first) mét ondersteuning

In Nederland verblijven te veel mensen te lang in een psychiatrische instelling, de jeugdzorg of de daklozenopvang. Daar waar het kan willen we dat mensen met de zorg en ondersteuning die ze nodig hebben een eigen plekje kunnen vinden. Daarvoor zullen jaarlijks meer woningen beschikbaar moeten komen voor deze kwetsbare burgers. En dat kan alleen als er meer huizen bijkomen. Kortom: bouwen, bouwen, bouwen. De noodzakelijke ondersteuning – van begeleiding tot dagbesteding- moet daarnaast beter, waardoor mensen als het even niet gaat ook (tijdelijk) terug kunnen vallen op een veilige plek. Bij toewijzing letten we op spreiding over alle wijken van onze gemeente. Zodat niet alleen in wijken met veel goedkope huurwoningen, maar overal in de stad mensen hun plekje kunnen vinden. Ook realiseren we tijdelijke crisisplekken voor mensen waar het thuis even niet meer gaat.

 Wijkhulp en meer plek voor kwetsbare en mensen met verward gedrag

Overal in Nederland en ook in Den Bosch zien we een toename van personen die verward gedrag vertonen op straat. Dat is heel naar voor de mensen zelf, hun directe omgeving en voor de wijkbewoners. De psycholance ontlast inmiddels de politie en is prettiger voor de betrokkenen maar voorkomt natuurlijk niet de problemen zelf. Daarom willen we meer voorzieningen in de wijken. In Vught worden goede ervaringen opgedaan met wijkwerkers die extra letten op  mensen met verward gedrag. Samen met bewoners, de wijkagent en het wijkteam vangen ze hulpsignalen zo vroeg mogelijk op en helpen ze mensen met succes. Daarom willen wij ook in Den Bosch een één-jarige proef met wijkhulp voor mensen met verward gedrag. Daarnaast ondersteunen we initiatieven als het Pastoraal Uitzendbureau en Spoor073 die kwetsbare, verslaafde en dakloze mensen een huiskamer en dagbesteding bieden. Die voorziening moet vijf dagen in de week open kunnen zijn en zo meer mensen kunnen helpen.

Slagkracht, snelheid en service omhoog

Het aanvragen van een uitkering kan tot 8 weken duren. Postadressen voor inwoners met reclasseringstoezicht worden slechts voor drie maanden afgegeven. Een zorgbeschikking laat vaak lang op zich wachten en moet veelal jaarlijks opnieuw aangevraagd. Inwoners, hulpverleners en ambtenaren: niemand wordt daar wijzer van. Daarom komt er een speciale Wethouder van Wijken die verantwoordelijk is voor zorg, welzijn en maatschappelijke initiatieven. Bestuurlijke slagkracht moet aangewend worden om de snelheid en service van de gemeentelijke dienstverlening te vergroten. Zo moet in één keer een aanvraag voor ondersteuning, huishoudelijke hulp, minimabeleid en PGB kunnen worden ingediend en afgehandeld. Waar in een gezin zorg van zowel de gemeente als de zorgverzekeraar en het rijk komt, werken we aan gezinsbudgetten waarmee het gezin centraal komt te staan en niet de regels. Zorg op maat is leidend, niet de regeltjes.

Afschaffen van eigen zorgbijdragen voor alle minima

Mensen die tot 110 procent van het sociaal minimum verdienen hoeven in onze stad geen eigen bijdragen te betalen voor zorg en ondersteuning. Te vaak zien we echter nog steeds dat eigen bijdragen leiden tot zorgmijding. Voor de huishoudelijke hulp willen we de vrijstelling uitbreiden naar alle inwoners die tot 130 procent van het sociaal minimum als inkomen hebben. Voor dagbesteding en begeleiding schrappen we de eigen bijdrage helemaal.

Extra steun aan mantelzorgers en pleegouders

Mantelzorgers kunnen hulp krijgen bij het eigen huishouden of bij het tuinonderhoud. Dat breiden we uit naar andere huishoudelijke taken zoals het doen van de boodschappen. Pleegouders bieden we deze voorzieningen eveneens aan. Ook verruimen we de mogelijkheden voor de vergoeding van bijzondere kosten en reiskosten van pleegkinderen.

Steun aan jongeren: zo vroeg mogelijk en zonder wachtlijsten

Leraren, wijkagenten, welzijnswerkers en de kartrekkers bij initiatieven in de wijk: ze weten vaak al bij een kind op zeer jonge leeftijd of het de kans loopt om later een verkeerde afslag te nemen. Wij willen daarom een doorlopend zorgaanbod: van klein kind tot jongvolwassene. Bij de overgang naar 18 jaar doet zich bijvoorbeeld vaak een probleem voor: de jeugdzorg houdt op, maar hulp kan nog nodig zijn. Door deze harde overgang zien we dat jongeren zich afkeren van verdere zorg en gaan zwerven. De PvdA zet in op de ontwikkeling van speciale trajecten voor het wegnemen van deze hobbel, zoals bij het TOM-project, waarbij financiële schotten doorbroken worden. Dat geldt ook voor pleegkinderen die vaak achterlopen in hun ontwikkeling waarvoor verlengde pleegzorg boven de 18 mogelijk moet zijn. Als het niet goed gaat moet er snel hulp beschikbaar zijn.

Fijn oud worden in je vertrouwde omgeving

Oud worden doe je het liefst in je vertrouwde omgeving. Helaas zien we dat bijvoorbeeld in Rosmalen, Nuland en Vinkel er te weinig woningen zijn voor senioren. De PvdA wil daarom dat er overal in de gemeente voldoende woningen zijn waar je oud kan worden. Initiatieven waarbij woningbouwcorporaties, zorginstellingen en welzijnswerk de handen ineen slaan zoals bijvoorbeeld bij Badeloch in West jagen we aan. Ook bouwen we zoveel mogelijk leeftijdsproof- woningen voor jong én oud. Samen met initiatieven in de buurt en het welzijnswerk bestrijden we op wijkniveau eenzaamheid, bieden we dagactiviteiten en beweging voor ouderen.

Gastvrije stad: óók voor mensen met een lichamelijk beperking

Onze stad biedt alle mensen zoveel mogelijk ruimte en toegang zodat specifieke maatregelen voor mensen met een beperking zo min mogelijk nodig zijn. Samen met het gehandicaptenplatform wordt een plan van aanpak opgesteld om Den Bosch koploper te laten zijn.

Veilig buiten de prikkels van de stad

Sommige mensen kunnen hun draai in de samenleving niet gemakkelijk vinden omdat ze bijvoorbeeld een verleden hebben van verslaving, dakloosheid en detentie. Zij reageren slecht op de voortdurende prikkels van de stad en veroorzaken veel overlast in de wijken en mijden vaak zorg. Voor hen realiseren we woonruimte in het buitengebied met ondersteuning, gericht op zelfstandigheid en het verkrijgen van sociale vaardigheden zoals men dat bijvoorbeeld in Tilburg en Eindhoven al doe met Skaeve Huse.

Desirée Coense-Weber

Desirée Coense-Weber

Een kandidaat vanuit het hart van de zorgwereld, die de praktijk van bijvoorbeeld de sociale wijkteams als geen ander kent. Desirée zet zich met lef en passie in voor een eerlijkere en rechtvaardige samenleving. Dat doet ze beroepshalve én in haar vrije tijd. Desirée gaat daarbij maatschappelijk dilemma’s niet uit de weg en maakt deze

Meer over Desirée Coense-Weber