II. Een stad van ons allemaal
Verkiezingsprogramma

II. Een stad van ons allemaal

Samen de baas van Den Bosch

Onze bestuurscultuur is nabijheid. Dorpen, wijken en buurten maken we niet beter vanuit het stadhuis op de markt. Het echte werk gebeurt in buurthuizen, op scholen, in jongerencentra en op straat. Want wie inwoners in armoede willen helpen doet er verstandig aan om de handen ineen te slaan met de voedselbank, de Quiet, met Warm Buffet, Vincentius, Brabantse Hart in Actie en de vrijwilligers op de wijkpleinen. Wie wil dat jongeren in zwakke wijken meer kansen krijgen smeedt de beste plannen met Hambaken Connect, Jong Actief, PowerUP073, TOM en De Poort. Als PvdA-Den Bosch willen we daarom dat het stadsbestuur plannen én uitvoering meer met inwoners, organisaties en werkers samen doet.

Onze keuzes:

Een wijkplan met en voor iedere wijk

De afgelopen jaren zijn er scans gemaakt van alle wijken. We weten wat er goed gaat en wat er slecht gaat. Met die scans gaat een nieuw college langs inwoners, langs wijk- en buurtraden, langs publieke werkers en sport- en buurtverenigingen. Zo maken we met iedere wijk een plan. Daarin leggen we vast hoe we wijken verbeteren, wat de gemeente doet, wat de initiatieven in de wijk doen én waar inwoners zelf de schouders onder zetten.

We horen de stem van álle Bosschenaren: o.a. burgerberaad en referendum

Samen een stad besturen lukt alleen als we álle stemmen horen. Helaas weten inwoners die met de handen werken en minder verdienen de weg naar het stadhuis veel minder te vinden. Het stadsbestuur spreekt daardoor veel met rijk, weinig met arm. Het spreekt veel met (binnen)stadsbewoners, minder met wijk- en dorpsbewoners. Dat moet anders. Daarom starten we met een burgerberaad waarin we álle inwoners horen. We loten een afspiegeling van onze inwoners en vragen hen om met een advies te komen op een lastig onderwerp. Op bijvoorbeeld klimaat & betaalbaarheid of de spanning tussen bouwen & groen gaan ze het gesprek aan met elkaar en met experts. Zo geven ze de gemeente een advies waarbij alle stemmen zijn gehoord. Daarnaast maken we het initiatiefrecht en right to challenge toegankelijker en krijgen inwoners wat ons betref het recht ook zelf een referendum te starten. Want als we als inwoners van mening zijn dat een overheidsbesluit verkeerd is, dan moet er een mogelijkheid zijn om dit besluit tegen te houden in een referendum zoals ook landelijk is voorgesteld in het rapport van de commissie Remkes.

Spreekuur in de wijk en online

Onze bestuurscultuur is nabijheid. Dat betekent dat onze PvdA-volksvertegenwoordigers en bestuurders makkelijk benaderbaar zijn. Je vindt ze aan je deur, met de oude bakfiets in je wijk en online. Dat hoort wat ons betreft ook voor het bestuur van de stad te gelden. Het college organiseert daarom een vast spreekuur in de wijken en online.

Een moderne bestuurscultuur op het stadhuis

De Bossche bestuurscultuur in het stadhuis is vaak wat ouderwets. Zo zitten wethouders niet bij de ambtenaren om samen met hen en de inwoners de stad vooruit te helpen, ze zitten afgezonderd in het stadhuis. Samen de stad beter maken betekent dat wethouders en ambtenaren met respect voor ieders rol veel intensiever met elkaar en de stad plannen smeden. Een PvdA wethouder zal dus minder aan de Markt en meer in het stadskantoor en in de wijken en dorpen te vinden zijn.

Ruimte voor de raad

De samenwerking in de Bossche gemeenteraad is prettig, de verhoudingen zijn goed. Wel mag een nieuw college wat ons betreft méér ruimte geven aan de gemeenteraad. Goede plannen maak je samen met de stad en haar volksvertegenwoordigers. De coalitiediscipline mag minder, het bestuursakkoord meer op hoofdlijnen, plannen smeden mag meer gezamenlijk, Want de stad bestuur je samen.

Een grotere stem voor jongeren

Last but not least: er is één groep die we echt veel te weinig horen. Jonge Bosschenaren! Met de jongerenambassadeurs, de kinderburgemeester en het Bossche jeugdparlement zijn we op de goede weg, maar ook daar zien we dat betrokken jongeren vaak van dezelfde scholen komen terwijl we álle Bossche jongeren een stem willen geven. Ook daar kan loting helpen, net als een grote rol voor onze burgemeester als boegbeeld van onze lokale democratie. Die krijgt er een taak bij: jongeren betrekken bij het bestuur van onze stad.

Respect voor elkaar & samen Bosschenaar

Met elkaar zijn we Bosschenaar. Je hoort erbij ongeacht geslacht, kleur, beperking, geloof of seksuele voorkeur. Wat we van elkaar vragen is respect voor elkaar, dat je meedoet, dat je omkijkt naar je naaste, dat je de vrijheid van de ander net zo belangrijk vindt als die van jezelf. We willen een samenleving waarin iedereen mee kan doen. We zijn gastvrij en tolerant voor wie zich inzet, voor wie de vrijheid van de ander respecteert. Maar we zijn ook intolerant voor intolerantie en streng voor hen die er met de pet naar gooien.

Dat gaat niet vanzelf. We leven in een tijd van verharding en polarisatie. Op social media en op straat voeren boze stemmen en harde verwijten vaak de boventoon. Ondertussen gebeurt er veel goeds in onze wijken, bij jongerencentra en maatschappelijke organisaties. Ons doel is om die krachten sterker te maken. Want samenleven gaat niet vanzelf. Daarom werken we in de wijken, met maatschappelijke organisaties en bewonersgroepen aan actief Bosschenaarschap. Daarom knokken we tégen discriminatie en vóór gelijke kansen. Daarom bewaken we met elkaar de Bossche norm: respect voor elkaar als Bosschenaar.

Onze keuzes:

Werken aan actief Bosschenaarschap

Met het project ‘Met Elkaar Bosschenaar’ ligt er een mooie basis voor een programma actief Bosschenaarschap. Kunnen zijn wie je bent, een veilige en toegankelijke stad voor allen, waar mensen meedoen en de dialoog opzoeken in plaats van het conflict – dat is het doel en dat moeten we organiseren. Dat begint bij korte lijnen en duurzame verbindingen tussen de vele gemeenschappen en organisaties in Den Bosch. Daarom starten we een programma actief Bosschenaarschap met onderwijsinstellingen, Farent, COC, de Bossche kerken, de Turkse, Marokkaanse en Afghaanse moskee, Den Bosch Kan Het, de buurtvaders, de Caribische Bosschenaren vertegenwoordigt in Nos Baranka, de Molukse gemeenschap via Geredja Sjalom en Radar etc.

Versterken van bindende krachten in wijken en buurten

In onze wijken en dorpen zijn talloze initiatieven en vrijwilligers actief die het cement vormen van onze Bossche samenleving. Noorderpoort Samen Doen, de dialoogtafels, Hambaken Connect, Kruiskamp ons Buurtje, de Copernikkel, die fietsenwerkplaats, Wijkwerkplaats Oost en de buurtvaders in west zijn onmisbare schakels als het gaat om het slaan van bruggen. Vaak is het sappelen voor dergelijke initiatieven. Bij een programma actief Bosschenaarschap hoort dus ook dat we het cement van de samenleving sterker maken. We helpen dergelijke initiatieven en vrijwilligers met expertise, ruimte en voldoende middelen om hun belangrijke werk te versterken.

De gemeente heeft een voorbeeldfunctie

Samenleven doe je niet alleen. Een gemeente besturen ook niet. Daarom is het van belang dat op het Bossche stadskantoor een divers personeelsbeleid wordt gevoerd. Dat er bij selectie en werving aandacht is voor diversiteit. Dat met partners als WeenerXL, zorg- en welzijnspartners, musea, bibliotheek, onderwijsinstellingen etc. de samenwerking wordt gezocht om de kracht van diverse teams tot uitgangspunt te maken. Publieke werkers trainen zich in onze gemeente op voorbeeldgedrag en het tegengaan van vooringenomenheid.

Aanpakken van discriminatie bij uitgaan of (sport)verenigingen

We vinden het onacceptabel dat uitgaansgelegenheden en verenigingen mensen weigeren op basis van hun uiterlijk. Er komt een laagdrempelig online meldpunt om uitsluiting te melden en waarmee burgemeester en politie de overtreders kunnen aanspreken. Wie herhaaldelijk discrimineert kan zijn exploitatievergunning verliezen. Er komt een keurmerk tegen discriminatie i.s.m. de Bossche horeca en podia. Daarmee laten we zien dat we staan voor één Den Bosch. Met sportclubs maken we daarnaast afspraken over het tegengaan van discriminerende uitingen. ‘Homo’ is geen normale aanspreektitel voor een scheidsrechter, ‘katoenplukker’ is dat ook niet voor een voetballer met een zwarte huidskleur. Het is discriminatie, het is pijnlijk, grof en het deugt niet.

Voldoende politiecapaciteit en handhaving

We kijken niet weg en treden op tegen racisme, xenofobie, homo-en transfobie, machtsmisbruik en discriminatie. Dat vraagt om voldoende aandacht voor capaciteit en handhaving. Daarom maakten we ons hard voor voldoende politiecapaciteit als er stelselmatig incidenten zijn zoals bij het wegpesten van transgenders. Met de LHBTIQ+ gemeenschap hebben we daarom gepleit voor een ‘roze in blauw’ medewerker die gelukkig wederom is aangesteld. Met politie, handhaving, corporaties en jeugdwerk treden we op bij misstanden.

Welkom in Den Bosch

Opvang van mensen die voor oorlog of vervolging op de vlucht zijn is een plicht die een welvarend land in gezamenlijkheid moet dragen. Als Den Bosch dragen we ons steentje bij aan humane opvang. Dat doen we met oog voor de omgeving. Goede opvang kan alleen bestaan bij goed overleg met omwonenden en 24-7 bereikbaarheid bij problemen en overlast. De Bossche bed-bad-brood voorziening blijft zolang het Rijk mensen zonder status op straat laat slapen. Ook zorgen we dat we de statushouders die we krijgen toegewezen passende huisvesting en ondersteuning krijgen. Meedoen is de norm, en dus bieden we met COA, welzijnswerk en vluchtelingenwerk zinvolle dagbesteding aan nieuwkomers die nog niet (mogen) werken of naar school gaan.

Pal voor gelijkheid van man en vrouw, homo en hetero etc.

Helaas zien we dat de waarden van ons vrije Nederland niet altijd als vanzelfsprekend door iedereen gedeeld worden. Nieuwkomers krijgen daarom vanaf dag één taal- en cultuurles i.s.m. vluchtelingenwerk en het COA. Nieuw aankomen betekent een proces van aanpassing aan je nieuwe thuisland. Kennis van taal, cultuur en gebruiken is daarbij onontbeerlijk en daar kunnen we niet vroeg genoeg mee beginnen.

Den Bosch regenboogstad

We hijsen fier de regenboogkleuren op ons stadhuis, de toren van de Sint Jan, de scholen en onze sportclubs op Coming Out Day. Op alle andere dagen zijn we ook een Regenboogstad en dragen dat actief uit. Zo creëren we veilige plekken op onze scholen en bij onze horeca voor de LHBTIQ+community en meer specifiek voor jongeren die uit de kast willen komen of die worstelen met hun genderidentiteit. Dat doen we samen met scholen en sportclubs, met horeca en jongerenambassadeurs. Ook werken we nauw samen met jeugdzorginstellingen waar LHBTIQ+ jongeren het vaak extra zwaar hebben. Voor hen willen we extra aandacht. De ‘roze in blauw’ functie bij de politie versterken we en geven we een rol in het stimuleren van de aangiftebereidheid. Het Bossche onderwijs stimuleren we om voorlichting een onderdeel te laten zijn van het standaard lespakket. Als de regenbooggelden landelijk verdwijnen compenseren we die lokaal.

Den Bosch, jongeren– en studentenstad

In Den Bosch wonen zo’n 6000 studenten. 30.000 jongeren studeren er op het mbo, hbo en wo. We zijn een fijne studentenstad maar dat staat wel onder druk. Het vinden van een kamer is steeds moeilijker geworden, de huurprijzen gaan ondertussen door het dak. Veel ex-studenten zouden graag in Den Bosch willen blijven maar hebben moeite met het vinden van betaalbare woonruimte en een aansluitende baan. Ook het vinden van stages is niet altijd even gemakkelijk. En alhoewel met de (urban) activiteiten op de Tramkade en evenementen als Smèrrig er steeds meer aandacht is voor jongerencultuur valt ook hier nog een wereld te winnen. Te beginnen met een meerdaags IINTRO-festival dat studenten van alle niveaus kennis laat maken met elkaar, stad en onderwijsinstellingen.

Onze keuzes:

De jongeren- en studentenmonitor

Of het nu gaat over wonen, cultuur of werk we horen de stem van jongeren onvoldoende. Ook bij wijkgesprekken zien we doorgaans niet vanzelfsprekend veel jongeren. Daarom starten we samen met de Bossche Jongerenambassadeurs, studentenverenigingen Gremio Unio (HAS), Animoso ( Avans) en jongerenorganisaties de jongeren- en studentenmonitor. Eens per jaar houden ze de Bossche politiek in het stadhuis de spiegel voor: wat is er nodig om Den Bosch klaar te stomen voor de toekomst? Daarnaast komt er een ambtenaar studentenzaken die als contactpersoon voor verenigingen helpt met het versterken van Den Bosch studentenstad

Meer woonruimte voor studenten

De duizenden studenten die Den Bosch aantrekt wonen vaak noodgedwongen thuis of betalen teveel geld voor te kleine kamertjes. Na hun opleiding verlaten ze onze stad omdat ze hier niet kunnen wonen. Als we jongeren aan onze stad willen binden zijn er dus voldoende studentenwoningen nodig. We bouwen daarom leegstaande kantoorpanden om tot betaalbare jongerenwoningen en plaatsen tijdelijke woningen en Tiny Houses om studenten hier een kans te bieden.

Studenten inzetten bij maatschappelijke en commerciële vraagstukken

In samenwerking met maatschappelijke instellingen en welzijns- en zorgorganisaties en het Bossche bedrijfsleven betrekken we studenten bij het vinden van oplossingen voor maatschappelijke, commerciële en duurzaamheidvraagstukken. Dat is goed voor de CV van studenten, goed voor onze stad én biedt toekomstig baanperspectief voor jongeren die zo in aanraking komen met het Bossche netwerk.

Het stagetekort aanpakken

Geen stage vinden is voor veel studenten een groot probleem. Ze lopen vertraging op, halen hun opleiding niet en sluiten slechter aan op de arbeidsmarkt. Samen met onderwijsinstellingen zorgen we voor stagemakelaars die bij de gemeente, bij het bedrijfsleven en publieke organisaties stages fiksen. Want een stageplek is niet alleen van groot belang voor onze studenten maar ook in het belang van onze samenleving.

Een bruisende onderwijscampus

De Bossche onderwijscampus kan beter. De volledige afsluiting van de onderwijscampus bleek niet haalbaar. Dat was een te grote belasting van de bewoners van het Paleiskwartier en aan het Julianaplein aan de andere kant van het spoor. Daarmee is een groenere, autoluwere en meer bruisende onderwijscampus niet van de baan. De komende periode maken we daar werk van.

Investeren in voldoende studieruimtes

Studenten en scholieren hebben te allen tijde een goede plek nodig om te kunnen studeren. Daarom zorgen we in overleg met de onderwijsinstellingen voor goede studieruimtes die ook in het weekend beschikbaar zijn. Deze fungeren tevens als ontmoetingsplek voor studenten wat noodzakelijk is voor een levende studentencultuur.

Studenten krijgen korting op culturele en sportvoorzieningen

Teveel studenten in Den Bosch passeren nauwelijks de Stationspasserelle van de onderwijsboulevard richting centrum of Tramkade. Dat is jammer want daarmee laten we teveel studenten niet voor altijd hun hart verpanden aan Den Bosch. Om studenten beter kennis te laten maken met de stad bieden we hen samen met culturele instellingen en sportvoorzieningen korting op activiteiten.

Wijk en dorpsbudget toegankelijk voor studenten

Het wijk- en dorpsbudget wordt tot op heden niet of nauwelijks gebruikt door jongeren en studenten. Daarom stellen we het wijk- en dorpsbudget ook open voor studentenactiviteiten.

Meer ruimte voor jongerencultuur

Dat de Kaaihal er niet gekomen is blijft doodzonde. Daarmee was er een unieke plek geweest om meer evenementen voor o.a. jongeren te organiseren. De nieuwe urban-hal in de spoorzone moet daarom in combinatie met de Tramkade voldoende ruimte bieden voor jongerencultuur en events. Bij de programmering van bestaande evenementen in de Bossche (binnen)stad moet er meer ruimte komen voor jongerencultuur. Daarbij betrekken we de jongeren- en studentenorganisaties.

Aandacht voor álle wijken en dorpen

De verschillen tussen de wijken groeien. De afstand tussen de Meerendonk en de Gestelse Buurt is letterlijk maar een slootje maar aan de ene kant van de sloot is de werkloosheid tien keer hoger, leven mensen zes jaar korter en vijftien jaar minder in goede gezondheid dan aan de andere kant van de sloot. Kinderen krijgen er een lager schooladvies en mensen voelen er zich minder veilig. We willen per wijk een verbeterplan maken met inwoners, organisaties en verenigingen. We lobbyen bij het rijk voor extra geld voor kwetsbare wijken en trekken er ook zelf meer geld voor uit. Zorgplekken verspreiden we over alle wijken. Sportclubs en verenigingen in zwakke wijken krijgen een streepje voor en bij nieuwbouw  zorgen we voor een combinatie van sociale woningen en duurdere huur- en koopwoningen. Want samenleven doe je met elkaar.

De afgelopen maanden spraken we met inwoners, organisaties, wijk- en dorpsraden over wat er per wijk of dorp nodig is. Als aandachtspunten voor de wijkplannen nemen we alvast de volgende punten mee:

Onze keuzes:

Empel

 • Meer voorzieningen voor jongeren, overlast van jeugd voorkomen;
 • Samen met ondernemers, inwoners en verenigingen als Exempel en d’n As zorgen voor meer leven in de brouwerij in het centrum zoals op de Brink;
 • Een betere bereikbaarheid van voetbalclub Emplina om zo de parkeeroverlast terug te dringen;
 • In de ochtend- en avondspits een snelle en frequente busverbinding tussen Empel en het Centraal Station;
 • Maatregelen om de geluidshinder en luchtvervuiling door uitbreiding van de A2 tegen te gaan.

Engelen en Bokhoven

 • Het behouden van de rustige en groene woonomgeving;
 • Het op peil houden van de speelvoorzieningen voor de kinderrijke buurt;
 • Goede bereikbaarheid van sportpark Engelen;
 • Evenementen en recreatie rondom het Engelermeer met respect voor bewoners en het groen;
 • We willen de nieuwbouw van een duurzaam watersportpaviljoen aan het Engelermeer mogelijk maken.

Graafsepoort

 • Meer activiteiten in en met de buurt om de wijk mooier, groener en leefbaarder te maken;
 • Aanpak van armoede, achterstand en problemen achter de voordeur;
 • Meer ruimte voor sport, spel en jongerenactiviteiten in de buurt;
 • Onveilige plekken in de wijk in samenspraak met bewoners aanpakken en toezicht op houden;
 • Inzet op meer gemengde nieuwbouw met voldoende betaalbare woningen.

Groote Wielen

 • Er komen in het seizoen zwemvoorzieningen bij de Groote Wielenplas;
 • Met de wijk verkeershufters op de bekende plekken aanpakken;
 • Betere ontsluiting voor het (spits)verkeer van- en naar de wijk;
 • Een betere busverbinding die de groei van de Groote Wielen aan kan met in de ochtend- en avondspits een snelle en frequente busverbinding tussen de Groote Wielen en Station Rosmalen en het Centraal Station;
 • Meer jongerenvoorzieningen voor 15-25 jarigen in de wijk en ondersteuning van Windkracht 5;
 • In nieuwe delen van de wijk meer en sneller groen aanplanten.

Maaspoort

 • Verbetering van de ontsluiting van Maaspoort door onder andere slimme verbindingen met het OV;
 • De Schans helpen om het aantal activiteiten, vrijwilligers en financiën op orde te houden;
 • Bij ProRail en NS blijven lobbyen voor een station op de Maaspoort;
 • Maatregelen om de geluidshinder en luchtvervuiling door uitbreiding van de A2 tegen te gaan.
 • Wij steunen Stichting Jeugdwerk Maaspoort (De Poort) met hun zoektocht naar een plek om hun activiteiten voor de wijk te kunnen uitvoeren i.s.m. hun vrijwilligers. Het jongerenwerk en de activiteiten in de wijk moeten weer op peil gebracht worden.

Muntel / Vliert

 • Samen met de wijk, de speelgoeduitleen en vrijwilligers de levendigheid op het Taxandriaplein verder uitbouwen met veel activiteiten voor de kinderen uit alle milieus;
 • Oog voor huidige én toekomstige bewoners bij het bouwen van betaalbare woningen in het Prins Hendrikpark. Met aandacht voor het groen, de recreatieve functie van het park en met verplaatsing van het tankstation;
 • Het voorkomen van de uitverkoop van sociale woningen zodat de gemengde wijk niet verloren gaat.

Noord – Haren, Donk, Reit / Slagen/ Hambaken / Orthen

 • Meer activiteiten in en met de buurt om de wijk mooier, groener en leefbaarder te maken;
 • Versterking van Hambaken Connect, Noorderpoort Samen doen en andere wijk en buurt initiatieven die daarmee hun goede werk kunnen vergoten;
 • Beter onderhoud van straten en groen in samenspraak met inwoners om de wijk te verbeteren;
 • Een ontmoetingsplek voor alle generaties in de wijk;
 • Versterking van de sportclubs in Noord die los van het sporten het sociale cement in de wijk smeden;
 • Renovatie van de Haren gaat in goed overleg met de bewoners;
 • Het versterken van het jongerenwerk en toezicht in de wijk om jongeren die uit dreigen te vallen eerder kansen te bieden en op de rit te krijgen;
 • Maatregelen om de bestaande geluidshinder en luchtvervuiling maar ook als gevolg van de uitbreiding de A2 tegen te gaan.

Nuland

 • Meer betaalbare woningen voor starters en jongeren in Nuland. Ook moeten ouderen een goede oude dag kunnen hebben in het eigen dorp. Dat vraagt om meer woningen en voorzieningen voor ouderen;
 • Sportvoorzieningen op peil houden en verbeteren, de milieustraat in Kruisstraat blijft open;
 • Het verkeer van en naar Heesch-West vraagt om een betere ontsluiting. Daarnaast is de ontsluiting met name in de spits onvoldoende en moet verbeterd. Een goede busverbinding vanuit Nuland naar station Rosmalen, station Oost en het Centraal Station is nodig;
 • De milieustraat in Kruisstraat is belangrijk voor de inwoners van Rosmalen, Nuland en Vinkel. Die houden we dus open;
 • Goed overleg met omwonenden over de opvang van vluchtelingen bij het Autotron zodat we overlast tot een minimum beperken;
 • Oog voor en overleg met de bewoners bij uitbreiding van de activiteiten bij het Autotron.

Rosmalen

 • Jongeren moeten in Rosmalen een betaalbaar huis kunnen vinden, ouderen in het dorp oud kunnen worden. Voor hen zijn er in Rosmalen meer woningen nodig. De tweede fase van de Groote Wielen en de ontwikkeling van de Blokken (ten noorden van de Kruisstraat, ten westen van de Grintweg) nemen we snel ter hand;
 • Rosmalen wordt snel ouder. We slaan de handen ineen met de seniorenraad die al eerder ideeën op schrift stelde om te zorgen dat de voorzieningen en woningen daarop worden aangepast;
 • Het Sprokkelbosch verrommelt en vraagt om een plan. Wat de PvdA betreft staat de natuur, het landschap en de recreatiefunctie van het gebied voorop;
 • De huisvesting van de Rosmalense Heemkundekring sleept maar voort. De komende periode vinden we voor deze belangrijke club een nieuwe plek in Rosmalen;
 • Het nieuwe centrum van Rosmalen en de directe omgeving worden beter op elkaar afgestemd en waar nodig opgeknapt en met meer groen ingericht;
 • Het huidige college heeft de Oostelijke landweg geschrapt. De verkeersproblemen in met name de spits rond de Groote Wielen, de kern Rosmalen en Kruisstraat zijn daarmee niet opgelost. De ontsluiting moet beter en vraagt om een alternatief;
 • De verkeerssituatie op de Driesprong, waar nog altijd auto’s en brommers rijden terwijl dat niet mag, wordt aangepakt;
 • In samenwerking met Perron-3, Number One, HEVO en andere verenigingen en organisaties houden we het aantal activiteiten voor jong en oud op peil zodat het karakter van het dorp Rosmalen behouden blijft;
 • De milieustraat in Kruisstraat is belangrijk voor de inwoners van Rosmalen, Nuland en Vinkel. Die houden we dus open.

Vinkel

 • Het bouwen van betaalbare woningen voor jonge starters en ouderen in Vinkel zodat je kunt blijven wonen in je eigen dorp;
 • Het verkeer van en naar Heesch-West vraagt om een betere ontsluiting. Daarnaast is de ontsluiting met name in de spits onvoldoende en moet verbeterd. Een goede busverbinding vanuit Nuland naar station Rosmalen, station Oost en het Centraal Station is nodig;
 • Samen met verenigingen en sportclubs het aantal activiteiten voor jong en oud op peil houden;
 • Een goede oplossing voor de 100 permanente bewoners van de woningen in het Dierenbos;
 • Inwoners van het Soperse bos blijven betrokken bij de ontwikkelingen richting een volwaardige woonwijk. Ook zijn ze een serieuze gesprekspartner m.b.t. toekomstige activiteiten bij het Autotron;
 • De milieustraat in Kruisstraat is belangrijk voor de inwoners van Rosmalen, Nuland en Vinkel. Die houden we dus open;
 • Goed overleg met omwonenden over de opvang van vluchtelingen bij het Autotron zodat we overlast tot een minimum beperken;
 • De milieustraat in Kruisstraat is belangrijk voor de inwoners van Rosmalen, Nuland en Vinkel. Die houden we dus open.

West- Paleiskwartier/ Veemarktkwartier en Tramkade

 • Uitvoering van een groene onderwijsboulevard;
 • Aandacht voor de verkeersontsluiting van de groeiende wijk en het tegengaan van hufterig gedrag in het verkeer in deze drukke wijk;
 • Een veilig en gezond woonklimaat waarbij bedrijven als de AVI en de Asfaltcentrale bij voorkeur worden verplaatst;
 • Nieuwe stadsontwikkeling combineert wonen, werken én cultuur met voldoende oog voor betaalbare woningbouw;
 • Op de tramkade komt er een permanente plek voor urban en World Skate Center en is het behouden van de energie van de startinitiatieven en betrokken jongeren een doel op zichzelf.

West- Boschveld/ Kruiskamp/ Schutskamp en Deuteren

 • De aanpak van overlast door verkeershufters;
 • Meer activiteiten in en met de buurt om de wijk mooier, groener en leefbaarder te maken;
 • Versterking van Kruiskamp Ons Buurtje, de buurtvaders, van bewonersinitiatieven in het Buurthuis Deuteren, van de Copernikkel en de fietsenwerkplaats. Plek voor initiatieven zoals de Kledingbank West om de sociale cohesie in de wijk te stimuleren;
 • Beter onderhoud van straten en groen in samenspraak met inwoners om de wijk te verbeteren;
 • Een ontmoetingsplek voor alle generaties in de wijk;
 • Versterking van de sportclubs in West zoals CHC die los van het sporten het sociale cement in de wijk smeden;
 • Samenwerking met de veteranen van het Veteranen Ontmoetingscentrum Ouwe Stomp versterken als het gaat om het herdenken, vieren, delen en verwerken van ervaringen m.b.t. oorlog, vrijheid en vrede;
 • Het versterken van het jongerenwerk en toezicht in de wijk om jongeren die uit dreigen te vallen eerder kansen te bieden en op de rit te krijgen.

Zuid, Meerendonk en Gestelse Buurt

 • Niet beknibbelen op het geld dat nodig is voor de aanpak van de Gestelse Buurt, ook geen andere activiteiten van betalen. De buurt moet samen met de bewoners, de verenigingen, de armoedepartners, de politie, het welzijnswerk en de corporaties verbeterd!
 • Stortplaats Groot Meerendonk beschikbaar maken voor goede en gemengde woningbouw en tijdelijke woningen in aanloop daar naartoe;
 • Goed overleg met bewoners over het hostel en de voorziening langdurig verblijf in de polder zodat de opvang hier met net zo weinig overlast gepaard gaat als op oost;
 • In samenwerking met ondernemers, buurt en verenigingen verlevendigen van de Zuiderpassage met mogelijkheden voor ontmoeting van jong en oud;
 • Aandacht voor de parkeerdruk vanuit het centrum;
 • Toestaan van meer evenementen in het Zuiderpark en de Pettelaarse Schans in overleg met omwonenden en met oog voor verkeers- en geluidshinder;
 • Terugkeer van de zwemvoorzieningen bij de Zuiderplas. De BeachBar blijft behouden inclusief het unieke karakter en wordt eindelijk opgeknapt;
 • Maatregelen om de geluidshinder en luchtvervuiling door uitbreiding van de A2 tegen te gaan.

Binnenstad

 • Aanpak van overlast door verkeershufters en uitgaanspubliek;
 • Voorkomen van leegstand en benutten van ruimte voor zowel wonen als winkelfunctie op creatieve manieren door samenwerking met o.a. VOLOP;
 • Parkeervakken voor fietsen, gedragscampagne om fietsoverlast in het centrum te verminderen;
 • Autoluwer maken van de binnenstad zodat ruimte benut kan worden voor een combinatie van groen, bewonersruimte en horeca in overleg met bewoners en ondernemers;
 • In navolging van de succesvolle Bossche Zomer in overleg met alle partners kijken waar de stad meer ruimte biedt voor ontspanning, cultuur en vermaak;
 • In samenwerking met zorgpartners, Novadic Kentron, Stichting Loods, de coffeeshops en de nachtopvang de opvang en dagbesteding van dakloze en verslaafde Bosschenaren zo regelen dat overlast verminderd.

Deel dit