I. Van tweedeling naar vooruitgang voor iedereen
Verkiezingsprogramma

I. Van tweedeling naar vooruitgang voor iedereen

Betaalbaar wonen voor iedereen

Het is prachtig wonen in de Bossche wijken en dorpen. Dat zien we helaas ook aan de prijzen. Steeds meer mensen ontvluchten Den Bosch omdat ze hier geen huis meer kunnen betalen. Beleggers slaan hun slag terwijl betaalbare koop – en huurwoningen niet te vinden zijn. De wachtlijst voor een sociale huurwoning is de afgelopen vier jaar alleen maar langer geworden. Waar je vier jaar geleden nog 7 jaar moest wachten is dat inmiddels opgelopen tot 10 jaar! We staan in de top van Nederland – een triest resultaat.

Het tij moet gekeerd. Niet de portemonnee van projectontwikkelaars maar de belangen van mensen die een woning zoeken moeten voorop staan. Daarom willen wij dat de gemeente de regie pakt op volkshuisvesting. Terwijl de afgelopen jaren er met name dure woningen zijn bijgekomen bouwen we de komende jaren met corporaties en ontwikkelaars met name sociale huurwoningen, middeldure huurwoningen en sociale koopwoningen.

Onze keuzes:

We bouwen dubbele aantallen betaalbaar….

Bouwen, bouwen, bouwen alleen is niet voldoende. We moeten bouwen voor hen die in nood zitten. We maken daarom een flinke omslag. De komende jaren is minimaal 40 procent van de nieuw te bouwen woningen een sociale huurwoning. Nog eens 40 procent is bestemd voor mensen met een middeninkomen. In totaal is daarmee 80 procent van de nieuw te bouwen woningen een betaalbare woning waar dat de afgelopen jaren slechts 40 procent was. Daarmee maken we een einde aan de praktijk van de afgelopen jaren waarin 60 procent dure woningen werd gebouwd.

Én we bouwen meer!

Betaalbaar bouwen en méér bouwen. Dat helpt om de wachtlijsten terug te dringen. De woningcorporaties willen graag meer bouwen maar hebben te weinig grond. Daarom komen er momenteel slechts 200 sociale woningen per jaar bij. Dat aantal kan verdubbeld als we sneller grond beschikbaar stellen aan corporaties. Die grond is er, bijvoorbeeld bij de Groote Wielen, de Blokken en Groot Meerendonk. Samen met de corporaties bouwen we daardoor de komende jaren 400 woningen per jaar.

Meer ruimte voor tijdelijke woningen

Om versneld te bouwen gaan we veel meer tijdelijke woningen bouwen. Deze woningen zijn volwaardige woningen die inmiddels ruim vijftig jaar mee kunnen. Ze zijn verplaatsbaar maar kunnen ook blijven staan als we daar uiteindelijk voor kiezen. Binnen de bebouwde kom is er plek voor in totaal 10.000 toekomstige woningen, nog los van locaties als de Avenue A2, Groot Meerendonk en De Blokken. Voordat daar huizen staan zijn we meer dan tien jaar verder. In de tussentijd kunnen er snel en betaalbaar tijdelijke woningen gebouwd worden. Daarmee dringen we de wachtlijsten versneld terug. Hierbij is nadrukkelijk de insteek om sociale, middeldure als dure huurwoningen te bouwen, om vast te houden aan het uitgangspunt van gemengde wijken.

Meer woonruimte voor studenten

De duizenden studenten die Den Bosch aantrekt wonen vaak noodgedwongen thuis of betalen teveel geld voor te kleine kamertjes. Na hun opleiding verlaten ze onze stad omdat ze hier niet kunnen wonen. Als we jongeren aan onze stad willen binden zijn er dus voldoende studentenwoningen nodig. We bouwen daarom leegstaande kantoorpanden om tot betaalbare jongerenwoningen en plaatsen tijdelijke woningen en Tiny Houses om studenten hier een kans te bieden.

Projectontwikkelaars bouwen voor ons

Het aanbod middeldure huurwoningen of betaalbare koopwoningen is minimaal, terwijl de vraag explosief gegroeid is. Ook inwoners die willen doorstromen vanuit een sociale huurwoning komen niet verder. Met projectontwikkelaars maken we duidelijke afspraken over welke soort woningen waar gebouwd worden, met als uitgangspunt:

  • 40 procent van de nieuw te bouwen woningen is bestemd voor mensen met een middeninkomen;
  • Twee derde van die woningen is een betaalbare huurwoning waarbij we zorgen voor voldoende aanbod voor juist de meest betaalbare categorie in de prijsklasse 750 – 850 euro.

Koop je een huis, dan ga je er ook in wonen!

Huizen zijn er om in te wonen, niet om in te beleggen. Daarom introduceren we in navolging van veel andere steden de woonplicht. Ons uitgangspunt: koop je een huis, dan ga je er ook in wonen!

Geen enclaves voor rijken maar gemengde wijken

Een fijne wijk is geen enclave voor rijk of arm. Wij willen gemengde wijken voor arm en rijk, jong en oud, gezond en zorgbehoevend, hier en elders geboren. Bij het Gasthuiskwartier in de Bossche binnenstad ging dat helemaal mis. Daar is te eenzijdig alleen voor hoge inkomens gebouwd. Dat betekent dat we bij nieuwbouw gemengd bouwen. Of het nu de Groote Wielen, de goudkust in de spoorzone, de nieuwbouw op oost of renovaties van oude stadswijken betreft: wij willen gemengd bouwen en renoveren.

Huisjesmelkers aanpakken: Huurteam Den Bosch

Huurwoningen worden inmiddels tegen opbod aangeboden. Er wordt veel te veel geld gevraagd voor slecht onderhouden en kleine kamers of appartementen. Huurders verdienen bescherming tegen huisjesmelkers. Daarom roepen we het Huurteam Den Bosch in het leven. Hier kunnen huurders het huurcontract laten onderzoeken, uitvinden of de huurprijs niet te hoog is, of de servicekosten wel kloppen en of het onderhoud wel aan de maat is. Zo helpt het huurteam met eerlijke huurprijzen, fatsoenlijke woonruimte en goed verhuurderschap.

We houden de huren laag

Een steeds groter aantal huurders heeft moeite de eindjes aan elkaar te knopen. Met woningbouwcorporaties maken we afspraken over betaalbare huren. We zorgen ervoor dat de huren met niet meer stijgen dan de inflatie.

Bossche aanpak schimmelwoningen & energiearmoede

Teveel mensen wonen in een verouderde woning. Steeds meer mensen komen in de problemen door de stijgende energierekening. Vaak kan je daar zelf niets aan doen. Je hebt bijvoorbeeld een koopwoning maar te weinig geld om deze zelf te verduurzamen. Of je huurt en je bent afhankelijk van de verhuurder of corporatie. We maken daarom afspraken met corporaties over renovatie en om huurders in de knel te helpen door huurverlaging bij slechte woningen toe te passen. Verhuurders stimuleren we om hun bezit te verduurzamen en we helpen huurders via het huurteam om huurprijzen aan te passen op de staat van de woning. Subsidies om woningen te verduurzamen zetten we met name in om hen te helpen die dat zelf anders niet kunnen.

Betaalbare woningen blijven 30 jaar lang betaalbaar

Met projectontwikkelaars maken we afspraken hoe lang een woning als sociale- of middeldure huurwoning aangeboden blijft. We verlengen deze termijn van 15 jaar naar 30 jaar. Daarmee voorkomen we dat betaalbare woningen te snel in de vrije sector terecht komen en duurder worden.

Bouwen in eigen beheer

In Den Bosch blijven het aantal projecten dat in collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO) wordt ontwikkeld achter. Het is een mooie manier om regie te pakken op je toekomstige leefomgeving en woningen te realiseren die volledig aansluiten op je woonwensen. We gaan initiatieven actief faciliteren door meer ruimte voor ze te reserveren. Het CPO gaan we nadrukkelijk in de etalage zetten.

Nieuwe woonvormen: woningsplitsing, tiny houses en kangaroewoningen

De vraag naar woningen voor alleenstaanden neemt toe en ouderen willen langer thuis blijven wonen. Het standaardgezin bestaat steeds minder. Bij het bouwen van woningen houden we daarom rekening met de veranderende vraag. Het delen van woningen, het splitsen van woningen, woon-zorgconcepten en kangoeroewoningen stimuleren we daarom. Belemmeringen nemen we weg!

Aandacht voor jong en oud in onze dorpen en kernen

Een huis kunnen vinden en oud kunnen worden in het dorp waar je opgegroeid bent, dat moet de normaalste zaak van de wereld zijn. In onze dorpen staat dat echter steeds meer onder druk. Juist bij nieuwbouwprojecten in Rosmalen, Empel, Nuland en Vinkel hebben we extra oog voor jong en oud zodat je kunt (blijven) wonen waar je je thuis voelt.

’s-Hertogenbosch 2050 & regie op stadsontwikkeling

Stadsontwikkeling vraagt om verder kijken dan de komende tien jaar. Het Paleiskwartier en de spoorzone zijn vanaf de jaren negentig ontwikkeld. Dertig jaar later zijn we nog altijd bezig met de Willemspoort, het EKP-terrein en de Bossche Stadsdelta. Regeren is dus vooruitzien. Hoe willen we wonen, werken, verplaatsen en ontspannen in 2050? Wat betekent dat voor het ontwikkelen van nieuwe locaties maar óok voor oude wijken en onze dorpen? We geven een concreet vervolg aan het project ’s-Hertogenbosch Centraal. Uitgangspunt is dat de regie van stadsontwikkeling bij de gemeente ligt. De uitwerking kan samen met ontwikkelaars en corporaties. Maar het is aan ons als inwoners en bestuurders om de toekomst te schetsen.

Onderzoek naar uitbreidingslocaties en versnellen waar mogelijk

De komende jaren kunnen we voldoende woningen bouwen binnen de bebouwde kom. Daarna zijn nieuwe bouwlocaties nodig. Dat kost jaren en dus starten we nu met het verkennen van de mogelijkheden bij Avenue A2, Groot Meerendonk en De Blokken zodat we snel kunnen starten met planontwikkeling. Want nu ook vanuit het Rijk middelen worden vrijgemaakt om woningbouw te stimuleren liggen er kansen om hier woningbouw te versnellen.

Meer steun voor mensen in armoede

Een op de tien inwoners van Den Bosch en omliggende dorpen leeft in armoede, waaronder 3000 kinderen. Voor hen betekent dat te vaak niet kunnen sporten, eten via de voedselbank, oude afgedragen kleding, nooit eens op vakantie of een dagje weg en als ouder met wanhoop verjaardagen en Sinterklaas tegemoet zien. Inwoners uit arme gezinnen zijn op alle vlakken slechter af. Ze zijn minder vaak lid van een vereniging, hebben meer gezondheidsproblemen, krijgen minder kansen op school en hebben minder vaak vast werk. Armoede is naar én duur. Want wie het treft zakt vaak steeds dieper weg.

Er is gelukkig veel hulp om het leed te verzachten. Uit de samenleving zelf, waar de vrijwilligers op de wijkpleinen, bij Quiet, Warm Buffet, de Kleding- en Speelgoedbank, Brabantse Hart in Actie, Gefeliciflapstaartbox, de Vincentius, Humanitas en de Voedselbank prachtig werk verrichten. En ook de gemeente ’s-Hertogenbosch doet haar best om steeds eerder armoede en schulden te voorkomen. We helpen mensen aan het werk en er is veel aandacht voor vroege signalering van oplopende schulden met woningbouwcorporaties, energiebedrijven en zorgverzekeraars. Zodat we mensen zo snel mogelijk kunnen helpen.

Meer is echter mogelijk én nodig. De verschillen tussen arm en rijk nemen toe. De sombere voorspelling is dat de komende jaren de armoede met een kwart zal toenemen. Daarom willen we extra budget beschikbaar stellen voor de aanpak van armoede. Daarbij zetten we in op plekken en groepen die de steun het meest nodig hebben. In de Muntel en Vliert, de binnenstad, Hambaken, Slagen, Haren, Donk, Reit, Graafsepoort en Gestelsebuurt ligt het percentage inwoners dat in armoede leeft (fors) hoger. Alleenstaande ouders, langdurig werkloze inwoners, jongeren met weinig opleiding en ZZP’ers zijn bovengemiddeld vaak de sigaar. Hen helpen we.

Onze keuzes:

Een stadspas om mee te kunnen doen

We horen het zowel van inwoners in armoede als van alle helpende partijen: geef mensen zelf de ruimte om keuzes te maken. Om bijvoorbeeld een treinkaartje te kunnen kopen, om gratis met de bus te kunnen reizen, om naar een voorstelling te kunnen gaan, om de bibliotheek te kunnen bezoeken. Om een tweedehands wasmachine te kunnen aanschaffen of om met de kinderen naar de Bossche zomer of winter te kunnen. Daarom introduceren we de Bossche stadspas. Een speciale en neutrale kaart waar veel gemeenten al groot succes mee boeken. Zodat inwoners in armoede zoveel mogelijk mee kunnen doen.

Voorkomen en bestrijden van armoede is een publieke taak

Het bestrijden van armoede en het verbeteren van de leefomstandigheden van inwoners die in armoede leven is een publieke verantwoordelijkheid waar alle armoedepartners graag aan bijdragen. Voor armoedebeleid dat zoveel mogelijk inwoners weet te bereiken kijkt men echter naar de gemeente. Alleen die is in staat om de regie over het armoedebeleid te voeren. Bereiken we iedereen? Is ervoor hen een volledig dekkend aanbod aan hulp en ondersteuning? Hoe organiseren we die zo efficiënt mogelijk? Met alle armoedepartners houden we het aanbod tegen het licht en stemmen we af wie wat doet. Om te zorgen dat het Bossche armoedebeleid tot de top van Nederland behoort.

Turbosaneren, schuldmaatjes en schuldenpauze

De afgelopen jaren werden de eerste goede stappen gezet met het snel saneren van schulden en bewindvoering in eigen beheer. We maken met steeds meer mogelijke schuldeisers afspraken over hoe we tot een sociale sanering van schulden komen die mensen kunnen dragen. We bevriezen de schulden die ze hebben bij de belangrijkste schuldeisers, bijvoorbeeld woningcorporaties, energiebedrijven en de telecomsector. Vervolgens sluiten we een akkoord met deze schuldeisers en nemen we de schulden over. Zo verlagen we de schulden, krijgen schuldeisers deels betaald, heeft de inwoner een kleinere restschuld, minder rente en duidelijk overzicht doordat de gemeente de helpende bondgenoot is. Ook helpen we mensen met een schuldenmaatje. Zo komen we zo snel mogelijk tot een nieuwe start.

Hulp bij energiearmoede door stijgende prijzen

Als de gas- en elektriciteitsprijzen stijgen is dat slecht nieuws voor mensen met een klein inkomen en een slechte woning. Veel inwoners hebben zelf niet de mogelijkheid om hun huis goedkoper qua energieverbruik te maken. Ze zijn afhankelijk van de verhuurder of ze hebben wel een eigen huis maar geen spaargeld en een te klein inkomen. Daardoor lijden 5000 inwoners van Den Bosch en onze dorpen aan energiearmoede. Zij verdienen onze steun. Eerste Hulp bij Geldzaken brengt met corporaties en energieproducenten de mensen in kaart die in de problemen komen, op maat bieden we hulp. Anders is het een kwestie van tijd totdat gezinnen in problematische schulden belanden.

Één loket: in kaart brengen en centraal ontsluiten van gezamenlijk aanbod

Het aantal ingangen voor het gemeentelijke en maatschappelijke armoedebeleid is groot. Alle partners hebben een loket of website. Inwoners kloppen aan bij corporaties, het jeugdsportfonds, de gemeente, de voedselbank, Humanitas of het wijkplein. Daar onderneemt men actie op het gebied waar men zeggenschap heeft: de woonlasten, sport voor de kinderen, het verschaffen van een voedselpakket. Terwijl we eigenlijk willen dat eenmaal gevonden het hele hulpaanbod beschikbaar is. Daarom willen we één loket waar we inwoners die eenmaal gevonden zijn het hele aanbod krijgen.

Per persoon of gezin één casemanager

Zowel maatschappelijke partners als inwoners die in armoede leven verhalen uitgebreid over de last die men voelt m.b.t. het steeds weer aan verschillende instanties én personen de financiële situatie uit de doeken te moeten doen. De schaamte die vaak gepaard gaat met armoede zorgt ervoor dat inwoners soms voorzieningen mijden simpelweg omdat ze niet wéér door de papiermolen heen willen. We omarmen hun pleit voor één loket waar het gezamenlijk aanbod ontsloten kan worden.

Ruimte en noodgeld voor armoedewerkers en vrijwilligers

Maatschappelijke organisaties doen het waar ze kunnen: maatwerk bieden. Ook ambtenaren proberen zoveel mogelijk de inwoner centraal te stellen. Vaak werken regels en beleidskaders te beperkend. Een belangrijke hindernis is bijvoorbeeld de inkomensnorm die gehanteerd wordt voor hulp als de bijzondere bijstand, hulp van Stichting Leergeld en het Jeugdsport en Cultuurfonds. Door enkel naar het inkomen te kijken maar niet naar de uitgaven (bijvoorbeeld de kosten i.v.m. een chronische ziekte, een kind met een forse hulpvraag, een schuld uit een bedrijfsfaillisement etc.) kunnen inwoners die net teveel verdienen niet geholpen worden terwijl er wel een gezin in de problemen zit. Daar willen we meer ruimte voor maatwerk van professionals en vrijwilligers. Ook is er behoefte aan flexibel budget/ handgeld om inwoners op weer op weg te helpen. Het betalen van een paar rekeningen om hoge incassokosten te voorkomen, het zorgen dat de buskaart voor het schoolgaande kind er gewoon is, dat er een gaatje gedicht kan worden: daar zit nu een muur van stroop en een systeem van belemmeringen tussen. Meer vrijheid, meer vertrouwen wordt gevraagd om inwoners in armoede beter van dienst te kunnen zijn. Die ruimte verdienen onze armoedewerkers.

We houden de huren laag

Voorkomen is beter dan genezen. We weten dat een derde van de huurders financiële problemen heeft. Hun grootste uitgavenpost is vaak de huur. Daarom houden we met de corporaties de huurprijzen laag. De huurstijging mag niet meer stijgen dan de inflatie. Verduurzaming van de woning moet ook in het (financiële) belang van de huurder zijn.

Eigen zorgbijdragen afschaffen voor alle minima

Mensen die tot 1.100 euro netto verdienen hoeven geen eigen bijdragen te betalen voor zorg en ondersteuning. Te vaak zien we echter nog steeds dat eigen bijdragen van mensen met een net wat hoger inkomen leiden tot zorgmijding. We willen daarom kwijtschelding voor inwoners met een inkomen tot 130 procent van het sociaal minimum.

Meer banen & Sociale bijstand 073

Een baan is meer dan een inkomen. Een baan geeft zelfstandigheid, voldoening en eigenwaarde. Daarom willen we dat iedereen in onze stad en dorpen de kans heeft om mee te doen. Om samen met collega´s aan de slag te zijn. De meeste mensen hebben daar geen hulp bij nodig. Maar als je ouder bent, je opleiding niet meer aansluit bij de vraag van werkgevers, of als ziek bent of een beperking hebt is dat minder vanzelfsprekend. Dan helpen we je op weg naar zelfstandig werk als dat kan. Maar dat lukt niet iedereen. Dan is er een basisbaan waarin je maatschappelijk relevant werk kan doen voor eerlijk loon. Wie noodgedwongen (tijdelijk) afhankelijk is van een uitkering behandelen we respect. Vanuit het uitgangspunt dat we een plekje zoeken voor iedereen!

Onze keuzes:

Nieuwe Bossche banen in o.a. data, retail, energie en food

Bedrijven vestigen zich graag in onze gemeente en hebben behoefte aan goed personeel. In vergelijking met andere steden hebben we relatief veel banen, komt er aardig wat werk bij en is de werkloosheid laag. Toch zijn er inwoners die een groot risico hebben om niet aan het werk te komen. Jongeren die uitvallen, ZZP’ers die door corona thuis kwamen te zitten, ouderen van wie de opleiding niet meer aansluit, ze komen moeilijk aan het werk. Samen met bedrijven én onze onderwijsinstellingen sluiten we banenpacten om vraag en aanbod op elkaar af te stemmen en meer mensen aan het werk te helpen.

Wij willen vaste contracten

Vaste banen met zekerheid zijn het uitgangspunt. Tijdelijke banen een uitzondering. Als gemeente lopen we hierin voorop. We zijn een goede werkgever en vragen dat ook van alle instellingen en subsidiepartners waar we mee werken. Zzp’ers worden alleen ingezet voor echt tijdelijke klussen. Vaste contracten zijn de norm. Want alleen zo kan je met een baan ook een huis veroorloven en een toekomst en een pensioen opbouwen.

Basisbanen bij scholen, sportclubs en wijkgebouwen

Terwijl veel mensen noodgedwongen thuis zitten kampen we in de samenleving met grote tekorten aan nuttige werkers. Conciërges op scholen, onderhoudsmensen bij sportvoorzieningen, speelvoorzieningen en verenigingen, beheerders van wijkgebouwen – ze zijn er vaak niet meer terwijl we ze bijzonder goed kunnen gebruiken. Daarom starten we de komende jaren met basisbanen waarmee mensen maatschappelijk relevant werk kunnen verrichten tegen een eerlijk loon.

Bijverdienen in de bijstand als opstapje naar werk

Wij willen dat mensen in de bijstand bij mogen verdienen zodat ze kunnen wennen aan werk en om hun baankansen te vergroten. Het eerdere experiment was van te korte duur en is te slecht gecommuniceerd om een succes te worden. Die kans herpakken we in het belang van de baankansen van onze werkloze inwoners.

Een stad zonder jeugdwerkloosheid

Volgens de Europese afspraken (European Youth Guarantee) waar Nederland mee heeft ingestemd bieden we jongeren garanties om binnen vier maanden een aanbod te krijgen voor een opleiding of werk. Wij gaan voor een jeugdwerkloosvrije stad. Jongere krijgen bij werkloosheid direct triage en een passend aanbod voor werk of omscholing.

Werkloze ZZP´ers omscholen

Mensen die gebruik moesten maken van de TOZO-regelingen waren vaak werkzaam in sectoren die het hardst zijn getroffen. Veel van hen zijn vaak in de vorige crisis al gedwongen zzp’er geworden. Nu zijn ze als onderdeel van de flexibele schil weer het eerste slachtoffer van de crisis. Tegelijkertijd zien we sectoren die kampen met een tekort aan mensen, zoals het onderwijs, de zorg en de techniek. We zorgen er met bij-, her- of omscholing voor dat deze mensen in de sectoren met veel arbeidsplaatsen terecht kunnen.

‘Platformbaantjes’ op de taxi en in de maaltijdbezorging terugdringen

Maaltijd- en pakketbezorgers, taxichauffeurs en andere werknemers die via populaire en slimme apps oproepbaar zijn: het is makkelijk als klant. De werknemers betalen vaak wel een prijs. Ze rijden vaak onverzekerd rond voor een laag loon, zijn niet verzekerd voor ziekte en bouwen geen pensioen op. Vaak is het geen bijbaan maar ook nog eens de ‘vaste’ baan. Dat is slecht voor werknemers, voor onze verkeersveiligheid en voor ondernemers die wél goed voor hun mensen zorgen. Waar mogelijk voeren we vergunningen in, waar dat niet kan sluiten we convenanten. Want wij willen eerlijke concurrentie én goed loon.

Hulp voor werkloze jongeren buiten beeld

Veel jongeren die hun werk verloren raken buiten het zicht van de overheid. Ze hebben vaak flinke problemen vanwege een kort recht op WW, de te lage jongerenbijstand, de kostendelersnorm, het niet in aanmerking komen voor bijstand vanwege de studiefinanciering en ondertussen weten we als gemeente niet van hun problemen. Samen met UWV, WeenerXL, onderwijsinstellingen, jongerenwerk etc. is de zaak beter zicht te krijgen op deze verscholen groep om hen te kunnen helpen.

Beter WeenerXL: samen van uitkering naar werk

Wie in de bijstand zit wil vaak dolgraag werken. Wat helpt is hulp, begeleiding en omscholing. Onze WeenerXL is bijzonder succesvol maar té vaak ervaren inwoners een cultuur van dwang en wantrouwen in plaats van dat ze de Weener als bondgenoot zien. Met WeenerXL en onze inwoners werken we naar een cultuur van positieve begeleiding. Zo helpen we mensen met een arbeidsbeperking aan een baan, geven we mensen de mogelijkheid om zich te ontwikkelen en bieden we een springplank naar werk in het bedrijfsleven. Want Weener is pas echt succesvol als niet alleen de cijfers overtuigen maar ook inwoners overtuigd zijn.

Sociale kostendelersnorm

Mensen in de bijstand die willen gaan samenwonen gaan er fors op achteruit. Zo blijft er een perverse prikkel bestaan om in twee woningen te blijven wonen terwijl het geluk van samenwonen je wordt onthouden. Ook gaat de bijstandsuitkering in een gezin omlaag als kinderen 21 jaar worden en werken. Ouders hebben hierdoor minder te besteden en kinderen worden het huis uitgejaagd. Landelijk speelt het debat over afschaffing of versoepeling van de kostendelersnorm: tot die tijd staan we hier met een sociale bril zoveel mogelijk uitzonderingen toe en werken we van harte mee aan experimenten die de norm versoepelen.

Oog voor de NUGGERS en mensen met arbeidshandicap

Inwoners die nu geen uitkering ontvangen omdat ze bijvoorbeeld als alleenstaande ouder een aantal jaren niet hebben gewerkt om voor de kinderen te zorgen, of die (langdurig) ziek zijn geweest en daardoor aan de kant staan (NUGGERS), vergeten we niet. Om hen weer volop te laten meedoen zijn contact en ondersteuningsaanbod belangrijk.

Een goed Bosch sociaal ontwikkelbedrijf

Mensen met een arbeidshandicap krijgen in Den Bosch een plekje in een sociaal ontwikkelbedrijf. Wij willen een socialer Den Bosch met vaste (beschutte) werkplekken en gestructureerde begeleiding in een baan bij het Bosch Sociaal Ontwikkelbedrijf. Voor sommigen een vangnet, voor velen een springplank naar regulier werk. Want veel mensen met een handicap kunnen gewoon in loondienst bij een werkgever die hier voor open staat en die het bedrijf qua cultuur en inrichting toegankelijk maakt. Daarover gaan we het gesprek met het Bossche bedrijfsleven aan.

Sociaal hart bij fraudebestrijding

Uitkeringsfraude die willens en wetens wordt gepleegd bestraffen we omdat het niet deugt. Maar wij willen geen straffen en boetes uitdelen aan mensen die zich zonder dat ze het weten niet aan de regels houden in de bijstand. Bijvoorbeeld omdat niet altijd bekend is dat ze het moeten melden als iemand ze een keer een paar tientjes geeft. Onze gemeente is streng als het moet maar sociaal als het kan.

De vakbond en werkgevers als partners voor een sociale stad

Ook in Den Bosch is de FNV zeer actief met het signaleren van sociale misstanden en kansrijke initiatieven. De samenwerking met de vakbond kan echter beter. Ook de werkgevers in onze stad hebben veelal een groot sociaal hart. Dat brengen we bij elkaar in de Bossche polder: een structureel overleg met vakbonden én werkgevers.

Goed onderwijs. Gelijke kansen voor kinderen

Goed onderwijs voor onze kinderen begint met een goede leraar voor de klas. Het legt de nadruk op de ontwikkeling van talent en vaardigheden. Het laat kinderen van verschillende achtergronden samen leren in de eigen wijk. Het overbrugt verschillen en doorbreekt scheidslijnen tussen kansarm en kansrijk. Ieder kind verdient daarom het beste onderwijs én goede naschoolse ondersteuning en stimulerende activiteiten als dat nodig is.

Alle kinderen in Den Bosch en omliggende dorpen horen het schooladvies te krijgen dat ze verdienen. De tweedeling groeit helaas in het onderwijs. In kwetsbare wijken en in de dorpen krijgen kinderen een lager advies dan ze verdienen. In wijken als de Kruiskamp en de Hambaken sturen teveel ouders hun kind niet meer naar de dichtstbijzijnde school. Omdat ze bang zijn dat de kwaliteit van het onderwijs daar minder is, de klasgenoten weinig divers en de problemen in de klas groter zijn. Zo dreigen er zwarte en witte scholen te ontstaan. Ook neemt de werkdruk voor leraren toe en heeft corona de leerachterstanden en uitval vergroot.

Er is kortom werk aan de winkel. Met scholen, buurtinitiatieven en ouders starten we een actief programma ´sterke school in iedere wijk´ waarmee we zorgen voor versterking van het onderwijs in wijken en dorpen. Ook zorgen we in samenwerking met bestaande initiatieven als Number One in Rosmalen, Hambaken Connect in Noord, Huiswerkklas 4West en Powerup073 voor een basisvoorziening voor studie- en huiswerkbegeleiding. Zodat ook kinderen waarvan de ouders geen dure huiswerkbegeleiding kunnen veroorloven de tijd en aandacht krijgen die ze nodig hebben. Jongeren die uitvallen laten we niet aan hun lot over. De unieke aanpak van het Traject op Maat (T.O.M) moet zonder wachtlijst beschikbaar zijn voor iedere jongere die zonder werk of school aan de kant staat.

Onze keuzes:

Sterke scholen in iedere wijk of dorp

Helaas zien we ook in Den Bosch dat kinderen van kansrijke gezinnen soms de scholen in de eigen wijk mijden terwijl kinderen van meer kansarme gezinnen achterblijven. Dat is slecht voor de scholen, slecht voor de kinderen, slecht voor de wijken. Als gemeente starten we met de scholen het programma ‘sterke scholen in iedere wijk’ om het samen naar een goede school gaan in iedere wijk mogelijk te maken.

Kindcentra voor eerlijke kansen

Er gaan teveel kinderen naar school terwijl een veilige, gezonde basis mist.e Kindcentra worden ingezet als centrum voor alles wat kinderen nodig hebben om zich te kunnen ontwikkelen: onderwijs, zorg, sport, activiteiten etc. komen hier samen. Ook bieden we hier ondersteuning voor ouders met vragen over het ouderschap. Van ‘s ochtends tot ‘s avonds is er aanbod. Zodat kinderen alle kansen krijgen die ze nodig hebben.

Studie- en huiswerkbegeleiding voor àlle kinderen

Voor veel kinderen is het de normaalste zaak van de wereld dat ze na de schooldag naar een commerciële huiswerkbegeleider fietsen om bijgespijkerd te worden of hulp te krijgen bij het studeren. Feit is dat deze ondersteuning zowel nodig als voor veel ouders onbetaalbaar is. In samenwerking met scholen en initiatieven die nu als naschoolse hulp bieden zoals PowerUp073, NumerOne, 4West en Hambaken Connect breiden we de mogelijkheden uit. Met hen scheppen we een voorziening waarmee ook alle kinderen waarvan de ouders het niet kunnen betalen de benodigde hulp krijgen.

Geen uitsluiting van kinderen door armoede en hoge ouderbijdragen

Arme kinderen hebben het lastiger op school en verdienen extra ondersteuning. Ook mogen kinderen niet worden uitgesloten van activiteiten en vieringen op school omdat de portemonnee van de ouders niet dik genoeg is. Daarom maken we met onze scholen afspraken over de hoogte van ouderbijdragen en over de betaling van technische hulpmiddelen als laptops en tablets. We werken als gemeente en scholen nauw samen met Stichting Leergeld en het Jeugd Educatiefonds om te zorgen dat arme kinderen alle kansen krijgen die ze nodig hebben. De bureaucratische aanvraagprocedures versimpelen we waar mogelijk om te zorgen dat mensen niet blijven steken in papierwerk waardoor kinderen mislopen waar ze recht op hebben.

Vaart achter de Brede Bossche Scholen

Het Brede Bossche Schoolconcept is prachtig. Een BBS is veel meer dan een school. Ze zijn ván en vóór de wijk. Iedereen is er welkom. Voor sport, cultuur, ontmoeting, de schoolbibliotheek, kinderopvang en nog veel meer. De (door)ontwikkeling van de zeven Brede Bossche Scholen als hart van wijken en buurten hoort dan ook hoog op de agenda. De gemeente neemt daarbij haar regierol. Te vaak zijn de BBS-en beperkt benut en in de avonduren en weekenden gesloten terwijl in de wijken initiatieven en vrijwilligers dolgraag zouden willen programmeren. Het uitgangspunt van en voor de wijk betekent ruime mogelijkheden voor openstelling voor de gemeenschap. Dat gaan we samen met de scholen mogelijk maken.

Een eerlijk inschrijfsysteem voor scholen

We willen dat kinderen van verschillende achtergronden zoveel mogelijk met elkaar en niet in gescheiden werelden naar school gaan. Het aanmeldsysteem voor basisscholen en middelbare scholen moet daarom eerlijk zijn voor alle kinderen. We accepteren niet als scholen zich hieraan onttrekken met bijvoorbeeld voorinschrijving waardoor kinderen van ouders die zich gewoon aan de regels houden achter het net vissen. Daarom laten we het Landelijk Kenniscentrum Gemengde Scholen ons inschrijvingsbeleid onderzoeken en maken we met elkaar afspraken over een eerlijk inschrijvingsbeleid.

Een conciërge op iedere Bossche school

De werkdruk onder leraren is groot. Teveel tijd gaat op aan ondersteunende taken. Ondertussen is er op veel scholen onvoldoende budget voor een conciërge die de werkzaamheden verlicht, een oogje in het zeil houdt en aanspraakpunt is voor kinderen. Daarom introduceren we de conciërge als basisbaan op Bossche scholen.

Geen kind naar school met een (taal)achterstand

Jonge kinderen die aan de school beginnen met een (taal)achterstand halen dit vaak niet meer in. Met de bijna veertig kindcentra waar kinderen van 0 tot 13 jaar kinderopvang, een peuterarrangement, buitenschoolse opvang en basisonderwijs wordt geboden hebben we een sterke basis om dat te voorkomen. Ongeveer 10 procent van de allerjongsten komt hier echter niet en dat zijn vaak de kinderen die later met een achterstand beginnen. Gemeente, onderwijs, voorschoolse opvang en consultatiebureau: alle partijen brengen we in stelling om ieder kind zo vroeg mogelijk spelenderwijs te laten beginnen met leren en elkaar ontmoeten. Zo voorkomen we dat peuters en kleuters uit kwetsbare gezinnen met een achterstand aan hun schoolcarrière beginnen.

Een schoolbibliotheek en muziekonderwijs op iedere basisschool

De samenwerking tussen Huis073 en de basisscholen smaakt naar meer. Het aanbieden van schoolbibliotheken, het organiseren van voorleesactiviteiten en het bieden van mogelijkheden voor muziekonderwijs: het helpt de brede ontwikkeling van onze kinderen. Samen met Huis073 en de regionale muziekschool versterken we de lees- en muziekcultuur op de Bossche scholen. Ons uitgangspunt: ieder kind leest en maakt muziek.

We investeren in het verduurzamen van de scholen

De lucht in klaslokalen moet schoon zijn, schooldaken worden gebruikt voor het plaatsen van zonnepanelen en er wordt geïnvesteerd in groene schoolpleinen- en daken. Nieuwe schoolgebouwen zijn klimaatneutraal worden gebouwd, schoolpleinen zijn groen, uitdagend en regenbestendig.

Lezen, schrijven, rekenen en digitale vaardigheden voor iedereen

Teveel mensen hebben moeite met lezen en schrijven, rekenen en digitale vaardigheden. Het beantwoorden van post, het invullen van formulieren, het begeleiden van de schoolcarrière van kinderen wordt daardoor ernstig belemmerd. Mensen die moeite hebben met lezen en schrijven, rekenen of digitale vaardigheden zijn vaker arm of werkloos. Daarom helpen we o.a. met het Bossche Taalnetwerk en de Stichting Lezen en Schrijven inwoners hun vaardigheden op dit vlak te vergroten.

Iedere jongere een startkwalificatie

We willen dat geen enkele jongere aan de kant komt te staan zonder perspectief. De beproefde methodiek van Traject Op Maat (T.O.M.) heeft de afgelopen jaren haar succes wederom bewezen. Corona, de druk op de jeugdzorg, de overgang naar passend onderwijs en de afschaffing van de oude Wajong hebben tot gevolg gehad dat steeds meer jongeren uitvielen. De zomer van 2021 werden meer dan 80 jongeren bij T.O.M. ondersteund en op weg geholpen richting opleiding en werk. Noodlokalen en extra medewerkers waren nodig. De komende periode wordt er als nasleep van corona meer uitval van jongeren verwacht. Daarom zorgen we dat T.O.M. de komende jaren haar belangrijke werk krachtig en zonder wachtlijsten voort kan zetten.

De Bossche Educatieve agenda

Samen met onderwijsinstellingen besteden we aandacht aan de Bossche educatieve agenda: samenleven, diversiteit, cultuur en actief burgerschap zijn minstens zo belangrijk als rekenen, taal en geschiedenis. Iedere leerling zet voet in de raadszaal, bezoekt het theater en maakt kennis met belangrijke maatschappelijke thema’s. Want Bosch burgerschap betekent dat we de bubbels actief doorbreken.

Doorstromingskansen voor ieder kind

Kinderen en jong volwassenen moeten maximaal tot bloei kunnen komen. Vaak kunnen kinderen niet in de eigen wijk terecht wanneer er meer ondersteuning nodig is. Op het voortgezet onderwijs zien we dat Bossche pubers uitwijken naar scholen buiten de gemeente. Ook de doorstroom van het MBO naar het HBO in Den Bosch kan beter. Daarom willen we een onderzoek naar de doorstroommogelijkheden voor onze jeugd zodat we met onderwijsinstellingen aan de slag kunnen met de uitkomsten. Doel: maximale doorstromingskansen voor ieder kind.

Toegankelijke scholen en betaalbaar leerlingenvervoer

Kinderen met een beperking verdienen een steuntje in de rug. Scholen dienen toegankelijk te zijn voor kinderen met een beperking, vervoer naar school moet betaalbaar zijn voor de ouders. Zowel in het basisonderwijs als in het voortgezet onderwijs als bij hun vervolgopleiding. De aangekondigde bezuiniging op het leerlingenvervoer die door onze fractie in de afgelopen raadsperiode is beperkt mag niet ten koste gaan van de scholing van kinderen. Dat houden we nauwlettend in de gaten en waar nodig dient dat te worden gerepareerd.

Zorg voor jong en oud: in de buurt, zonder wachtlijsten

Zorg gaat niet over geld, financiële prikkels, overlegstructuren, aanbestedingen en bureaucratische verantwoording. Zorg gaat over mensen die hulp of ondersteuning nodig hebben ongeacht in welke wijk ze wonen. Zorg gaat over zorgverleners die hart en ziel geven voor hun cliënten. Over zorgaanbieders én de gemeente die zich verantwoordelijk voelen voor iedere inwoner met een zorgvraag.

Veel inwoners die zorg krijgen zijn behoorlijk tevreden. Er wordt ongelofelijk hard gewerkt door onze zorgmedewerkers. Maar we zien ook dat het nog niet goed genoeg gaat. Teveel inwoners weten de zorg in de buurt via ons zorgloket KOO nog niet te vinden. De wachtlijsten voor huishoudelijke hulp en jeugdzorg zijn vele weken lang. Ook is het marktdenken doorgeschoten – er zijn teveel aanbieders die goed verdienen aan de zorg maar niet de kwaliteit leveren die we mogen verwachten. Ondertussen nemen de verschillen in gezondheid toe. Inwoners met een praktische opleiding leven gemiddeld 6 jaar korter en 15 jaar in minder goede gezondheid.

Het kan en moet anders. Door de marktwerking te beperken, te vertrouwen in de zorg- en welzijnsprofessionals, door te kiezen voor zorgaanbieders die niet gaan voor winstmaximalisatie maar voor goede zorg. Ook kiezen we voor een sterke sociale basis: investeren in wijken, sport, beweging, jongerenwerk en een actief verenigingsleven. Zo zijn we er vroeg bij en voorkomen we zorg. Want als het gaat om mensen en hun gezondheid gaat kost voor de baat uit.

Onze keuzes:

Naar KOO voor zorg en ondersteuning

Teveel inwoners weten niet waar ze terecht kunnen voor vragen over zorg en ondersteuning. Samen met verenigingen, de wijkpleinen van Farent, scholen, zorgaanbieders en via social media maken we KOO daarom zichtbaarder in de wijken en online.  We zijn een voorstander van laagdrempelige toegang door bijvoorbeeld wijkverpleegkundig spreekuur in de wijk. Want voor vlotte toegang tot onze zorg is een bekender KOO noodzakelijk.

Een einde aan de wachtlijsten

Helaas wachten inwoners soms vele weken voordat de huishoudelijke hulp of de jeugdzorg opgestart wordt. De aanvraag van zorg moet minder tijd kosten: herindicaties worden versimpeld, de aanvraag voor oude inwoners die steeds meer zorg nodig hebben wordt voor langere duur en met meer flexibiliteit afgegeven. Ook voorkomen we bijvoorbeeld bij de huishoudelijke hulp dat je eerst een zorgvraag uit de doeken moet doen bij KOO en vervolgens nog een keer bij de aanbieder. KOO werkt daarom met de teams toegang & regie en aanbieders samen om de wachtlijsten korter te maken.

Goede contracten & voldoende gemeentelijke zorgwerkers

De afgelopen jaren was de druk op onze zorgwerkers te groot. Ze hadden te kampen met te weinig mensen, teveel zieken en een hoge werkdruk. Daarnaast is er te lang gebruik gemaakt van onzekere contractjes. Daardoor zijn veel zorgwerkers weer vertrokken. Goede contracten, waardering en voldoende medewerkers zijn van groot belang. Want het terugdringen van wachtlijsten en het leveren van goede zorg begint bij een stabiele basis bij de toegang, bij medewerkers die zich gewaardeerd weten. Bij de gemeente schaffen we payrolling volledig af, bij aanbestedingen in de zorg kopen we alleen zorg in bij bedrijven die goede contracten bieden aan werknemers en zich houden aan de Balkenendenorm. We volgen de landelijke ontwikkelingen in cao en tarieven. Want wij staan voor onze zorgwerkers.

Meer aandacht voor inwoners die zorg mijden

Teveel mensen die zorg nodig hebben komen daar niet zelf om vragen. Pas als het echt mis gaat komen ze in beeld bij de gemeente. We willen meer zicht hebben op wat er speelt achter de voordeur. Bij wijkpleinen, het welzijnswerk en jongerenwerkers hebben medewerkers die de wijk kennen en achter de voordeur weten te komen daarom een streepje voor. Want alleen zo komen we zo dicht mogelijk bij mensen die zorg nodig hebben.

Een gezond leven begint bij de wieg

Het zijn cijfers waar je stil van wordt. Inwoners met een praktische opleiding leven gemiddeld 6 jaar korter en 15 jaar in minder goede gezondheid. Wie in armoede leeft is vaker ongezond. Een gezond leven begint bij een gezond leef-en eetpatroon voor kinderen. Door op hele jonge leeftijd extra in deze kinderen (en hun ouders) te investeren valt er een enorme gezondheidswinst voor deze groep kwetsbare kinderen te halen. Daarom versterken we de aanpak Positieve Gezondheid in samenwerking met de voorschoolse opvang, de BBS-en, het welzijnswerk van Farent, sportverenigingen en jongerenwerk. Zo kunnen problemen eerder gesignaleerd worden en wordt zwaardere zorg voorkomen. Ook zorgen we voor voldoende ondersteuning in de wijken zoals huiswerkbegeleiding, ondersteuning bij opvoedingsvragen, het invullen van papieren en ontmoeting om eenzaamheid te voorkomen. Want goede zorg begint met er vroeg bij zijn, daar waar het gebeurt: in de buurt.

Minder marktwerking en aanpak zorgfraude

De marktwerking in de zorg dringen we terug door het aantal zorgaanbieders te beperken. Zo voorkomen we, dat er in één straat tien auto’s van verschillende zorgaanbieders parkeren. Ook maken we het aanbod daarmee overzichtelijker voor onze inwoners en kunnen we zorgfraude beter voorkomen. Zorgcowboys pakken we hard aan, de lokale toezichthoudersfunctie die nu door slechts één persoon wordt ingevuld versterken we zodat zowel controle als het inrichten van goede contracten meer prioriteit krijgt. Ook verscherpen we de eisen voor onderaannemerschap. Want enerzijds zitten er veel cowboys bij de onderaannemers, anderzijds worden onderaannemers uitgebuit door hoofdaannemers. Beide willen we niet en dat vraagt om betere spelregels.

Jeugdzorg zolang het nodig is!

Het nieuwe Kabinet kiest in het regeerakkoord voor beperking van de behandelduur of het introduceren van een eigen bijdrage voor de jeugdzorg. Dat er gekeken wordt naar te dure of overbodige zorg is begrijpelijk maar rijksmaatregelen mogen niet ten koste gaan van zorg voor jongeren die nodig is. Daar staan we als Den Bosch pal voor in de lobby naar het rijk en in de keuzes die we lokaal maken.

We kiezen voor de maatschappelijke onderneming

Wij willen zorgaanbieders die niet voor de winst gaan maar voor de zorg.  Waar geschoold personeel, social return, bestuurders en toezichthouders met kennis van de zorg vastliggen in hun opdracht. Zolang men in Den Haag niet kiest voor de maatschappelijke onderneming maar voor marktmechanismes zullen we die eisen lokaal vast moeten leggen. Daarom sluiten we alleen contracten af met aanbieders die voldoen aan onze standaard van de maatschappelijke onderneming. Met goede intenties, goede medewerkers, goede bestuurders en toezichthouders en voldoende inspraak en een dito klachtenregeling voor cliënten.

Huishoudelijke hulp slimmer inzetten

Bijna 4000 inwoners krijgen de huishoudelijke hulp over de vloer. Mensen die het huis zelf niet meer zelfstandig schoon kunnen houden hebben vaak net wat meer hulp nodig dan enkel het schoonmaken. Lichte zorgtaken komen er vaak in de loop der jaren bij. Die mag de huishoudelijke hulp nu niet verrichten. Als we voldoende goed geschoolde huishoudelijke hulpen hebben kunnen we hen ook de ruimte bieden om lichte zorgtaken te verrichten. Zo hebben inwoners één bekend gezicht in huis, voorkomen we een wirwar aan verschillende aanbieders en blijven mensen langer zelfstandig.

Meer zorgwoningen, verspreid over de stad

Nu steeds meer inwoners van beschermd wonen of het verblijf in een zorginstelling weer zelfstandig gaan wonen wordt de druk op sommige wijken groter. Tegelijkertijd is de woningnood groot en vinden we betaalbare sociale woningen veelal in dezelfde buurten. Daarmee komen er steeds meer mensen met een zorgvraag terecht in toch al kwetsbare wijken. Met corporaties en zorginstellingen maken we afspraken over de bouw van meer betaalbare zorgwoningen verspreid over de stad. Want wij willen gemengde wijken. In wijken en dorpen waar veel mensen met een zorgvraag wonen is extra ondersteuning noodzakelijk, investeren we extra in sociale voorzieningen in de buurt. Voor hen die niet (zelfstandig) gedijen in een wijk zoals ernstig verslaafde inwoners zijn er voldoende plekken bij de hostels en de voorziening langdurig verblijf waar mensen zonder teveel prikkels kunnen leven zonder hun omgeving tot last te zijn.

Dementievriendelijke gemeente

Fijn oud worden, langer thuis wonen, het staat op gespannen voet met de toename van dementie. Veel mensen met (beginnende) geheugenklachten willen en kunnen nog best zelfstandig wonen maar hebben wel hulp nodig. Ook voor de partner is ondersteuning van groot belang om zelf niet overbelast te raken. Woon-zorg concepten zoals Badeloch waar stellen samen oud kunnen worden, er gedeelde faciliteiten en ondersteuning is dienen als voorbeeld. Daar realiseren we er meer van.

Langer thuis, dat betekent betere voorzieningen

Helaas zien we dat bijvoorbeeld in veel wijken en in Rosmalen, Nuland en Vinkel er te weinig woningen zijn voor senioren. In overleg met corporaties en zorgpartijen realiseren we extra ouderenwoningen. We willen echter niet alleen woningen die geschikt zijn om langer zelfstandig te kunnen blijven wonen, maar ook dat het voor inwoners mogelijk wordt om gebruik te maken van nabije gedeelde faciliteiten. Bijvoorbeeld die van een nabij verzorgingshuis, zoals een eetgelegenheid, een gemeenschappelijke ruimte, een kappersservice en loket voor zorgvragen.

Ondersteuning van mantelzorgers

Mantelzorgers zijn goud waard voor de naaste die ze ondersteunen. Mensen steken vaak al hun energie, liefde en passie in hun zorg, maar tegelijkertijd kan intensieve mantelzorg ongelooflijk zwaar zijn. Daarom willen we hen ontlasten met huishoudelijke hulp en bijvoorbeeld tuinonderhoud als dat niet meer gaat. We investeren meer in respijtzorg zodat mantelzorgers op vakantie kunnen en even op adem kunnen komen. Ook willen we dat de mantelzorgmakelaar ongeacht je inkomen beschikbaar is. We faciliteren lotgenotencontacten en steunen bijzondere initiatieven zoals Vanzelfsprekend Jonge Mantelzorgers (JMZ). Jonge mantelzorgers verdienen extra ondersteuning en respijtzorg, net als de welwillendheid van woningbouwcorporaties en het niet-toepassen van de kostendelersnorm.

Uit zorg is niet uit het hart

Jongeren en kwetsbare inwoners die na een periode zorg de stap naar zelfstandigheid maken hebben waakvlamzorg nodig. Niet alleen is er begeleiding nodig, maar als het even niet lukt moet er een veilig plekje voor hen zijn waar ze eventjes op terug kunnen vallen. In bijvoorbeeld gezinshuizen en beschermde voorzieningen realiseren we een aantal extra logeerkamers, zodat er direct plek is. Dit is cruciaal om het vol te kunnen houden voor inwoners die de stap maken naar zelfstandigheid én hun omgeving.

Jongeren groeien op in een gezinssituatie

Als het thuis niet meer gaat ben je als jongere het beste af in een omgeving die zoveel mogelijk een goed thuis benaderd. We zetten daarom in op kleinschalige gezinshuizen. Pleegouders zijn goud waard. We ondersteunen hen samen met de zorgaanbieders met hulp, begeleiding en de financiële middelen die nodig zijn om een kind op te vangen. Zo voorkomen we dat steeds meer pleegouders uitvallen en dat ze liefdevolle pleegzorg kunnen blijven verlenen.

Niemand slaapt gedwongen op straat

Voor de opvang van dakloze inwoners organiseren we meer opvanglocaties en werken we volgens het principe housing first. Een opvangsysteem van grote zalen met weinig privacy helpt mensen niet. Kleinschalige en eventueel tijdelijke woningen wel. Zo zagen we bij de Corona-opvang bij het Cementrum dat veel dakloze inwoners graag gebruik maken van een tijdelijke containerwoning. Een woning die hen rust en vaak voor het eerst in decennia een eigen plekje bood.

Economisch daklozen een eigen plek

Met corporaties en opvang realiseren we tijdelijke woonplekken voor economisch daklozen. Nu zien we gezinnen die door bijvoorbeeld een faillissement of een scheiding op straat komen te staan terug in de noodopvang. Gezinnen worden soms zelfs gescheiden. Vrouw en kind verblijven in de vrouwenopvang, de man in de noodopvang op de Hinthamerstraat. Voor deze slachtoffers van de geëxplodeerde woningmarkt realiseren we noodwoningen waar het gezin bijeen kan blijven op weg naar een nieuw thuis. Zo zorgen we ook dat mensen werk behouden en niet wegzakken in steeds diepere problemen.

Gastvrije stad voor mensen met een beperking

Wij willen een gastvrije stad zijn voor iedereen met een beperking, een handicap of psychische kwetsbaarheid. Met de ondertekening van het manifest Iedereen doet Mee! spraken we uit voorloper te willen zijn. Op straat, in het openbaar vervoer, op het werk, in het culturele en sociale leven moet iedereen mee kunnen doen. Die ambitie moeten we waarmaken. Samen met o.a. het Gehandicaptenplatform geven we uitvoering aan de lokale inclusieagenda waar we een eigen budget voor uittrekken. Ook vragen we ervaringsdeskundigen om jaarlijks verslag te doen van verbeteringen en problemen met betrekking tot participatie en toegankelijkheid.

Eigen zorgbijdragen afschaffen voor alle minima

Mensen die tot 1.100 euro netto verdienen hoeven geen eigen bijdragen te betalen voor zorg en ondersteuning. Te vaak zien we echter nog steeds dat eigen bijdragen van mensen met een net wat hoger inkomen leiden tot zorgmijding. We willen daarom kwijtschelding voor inwoners met een inkomen tot 130 procent van het sociaal minimum en daarboven maatwerk waar nodig.

Deel dit