Door Nanne Scholtens op 28 mei 2017

De kandidaatstelling is geopend

De kandidaatstelling voor de gemeenteraadsverkiezing 2018 is vanaf 1 juni 2017 geopend.

Op 21 maart 2018 vinden er gemeenteraadsverkiezingen plaats. De PvdA ‘s-Hertogenbosch zoekt mensen met politieke ambities en kwaliteiten die gemeenteraadslid willen worden. In de huidige gemeenteraad van ‘s-Hertogenbosch heeft de Partij van de Arbeid 4 zetels. De gemeenteraad telt in totaal 39 zetels. De Partij van de Arbeid is sinds 2015 niet meer vertegenwoordigd in het College van Burgemeester en wethouders.

Kandidaatstelling

Van 1 juni 2017 tot 4 september 2017 kunnen mensen die minimaal 1 maand lid zijn van de Partij van de Arbeid zich kandidaat stellen voor het raadslidmaatschap. Een Kandidaatstellingscommissie zal in beginsel met alle kandidaten spreken en zal een advies voor de kandidatenlijst aan het Afdelingsbestuur opstellen. Het Afdelingsbestuur legt een voorstel voor de kandidatenlijst voor
aan de leden van de Afdeling. Zij zullen tijdens een Algemene Ledenvergadering op 7 december 2017 de kandidatenlijst definitief vaststellen.

De Kandidaatstellingscommissie bestaat uit: Margreet van Dijl, Remmert van Haaften, Margo Mulder, Peter de Leeuw en Geert Snijders (voorzitter). De gesprekken met de kandidaten zullen gehouden worden op zaterdag 23 september, zaterdag 30 september en zaterdag 7 oktober.

Profiel kandidaat gemeenteraadslid Partij van de Arbeid ‘s-Hertogenbosch 2018

 • Kan haar of zijn motivatie om zich nu te kandideren en haar of zijn sterke punten goed aangeven.
 • Is aantoonbaar actief lid van de PvdA c.q. aan de PvdA verbonden netwerken / instellingen en heeft er blijk van gegeven bij het geven vanmeningen en het nemen van beslissingen/actie vanuit de sociaaldemocratische beginselen gehandeld te hebben.
 • Onderschrijft het Bossche PvdA-verkiezingsprogramma.
 • Neemt deel aan de democratische besluitvorming zowel binnen als buiten de partij.
 • Toont door deelname aan (thema)bijeenkomsten en werkgroepen interesse te hebben in de PvdA als organisatie en haar inhoudelijke beleid.
 • Heeft hierbij zowel plaatselijk, regionaal als landelijk verbindingen.
 • Legt op gezette tijdstippen zowel intern naar de leden als extern naarkiezers en Bossche inwoners verantwoording voor haar/zijn doen of laten af.
 • Kan de politieke visie van de PvdA helder vertalen in woord en geschriften maakt daarbij gebruik van moderne communicatiemiddelen (sociale media).
 • Kan nieuwe inbreng geven aan PvdA-onderwerpen en deze via projecten,themabijeenkomsten en anderszins tot concrete uitvoering in samenspraak met leden brengen.
 • Weet het landelijk, provinciaal en lokaal overheidsbeleid en de consequenties ervan voor de Bossche inwoners helder te vertalen, te toetsenaan de sociaaldemocratische beginselen, het verkiezingsprogramma en het PvdA-standpunt hierover duidelijk te verwoorden.
 • Is bereid voldoende tijd in het raadslidmaatschap te investeren, zowel in de controlerende en de kaderstellende rol als in de volksvertegenwoordigende rol c.q. het contact met de inwoners.
 • Beschikt over een breed netwerk van voor de functie als gemeenteraadslid relevante personen en instellingen en onderhoudt dit netwerk actief.
 • Kan zich binnen de fractie als teamspeler opstellen in de verdeling van taken en verantwoordelijkheden en gemeenschappelijke besluitvorming.
 • Laat zich coachen en weet fractiegenoten en leden enthousiast te maken voor het meedoen op meerdere taakgebieden.

Deze profielschets is vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering op 23 november 2016.

Solliciteren

Solliciteren doe je door je CV en motivatie vóór 4 september 2017 te mailen naar de secretaris (Nanne Scholtens) van de PvdA-afdeling ’s-Hertogenbosch: secretariaatpvdadenbosch@gmail.com
Voor vragen kun je contact opnemen met onze voorzitter, Reinoud van Uffelen, e-mail reinoudvanuffelen@hotmail.com , telefoon thuis 073-6444366, werk 06-45596458.

Kandidaten wordt gevraagd de Interne bereidverklaring en de Erecode van de PvdA te onderschrijven.

De lijsttrekker

Kandidaten die opteren voor het lijsttrekkerschap moeten dit bij hun kandidaatstelling aangeven. Een kandidaatstelling voor het lijsttrekkerschap moet door middel van een handtekening ondersteund worden door 50 stemgerechtigde leden binnen de Afdeling.

Kandidaten voor het lijsttrekkerschap kunnen dit via hun sollicitatie tot 2 oktober 2017 kenbaar maken bij de secretaris, Nanne Scholtens, email: secretariaatpvdadenbosch@gmail.com.

Kandidaten voor het lijsttrekkerschap moeten dus vóór 4 september 2017 solliciteren als raadslid en zij hebben vervolgens tot 2 oktober 2017 de tijd om zich aan te melden als lijsttrekker met 50 ondersteunende handtekeningen (inclusief naam en adres van het betreffende ondersteunende lid).

De Algemene Ledenvergadering heeft op 23 november 2016 besloten dat – in het geval zich meer dan één geschikte kandidaat voor het lijsttrekkerschap aanmeldt – er een ledenraadpleging plaatsvindt. Deze ledenraadpleging zal in het voorkomende geval gehouden worden in de periode 30 oktober 2017 – 6 november 2017.

Profielschets lijsttrekker

Deze profielschets is een aanvulling op de profielschets voor de gemeenteraadsleden van de Partij van de Arbeid. Voor de lijsttrekker gelden een aantal extra uitgangspunten en vereisten:

 • De lijsttrekker is in de eerste plaats het gezicht van de PvdA naar de Bossche samenleving.
 • Zij of hij is in staat in woord en geschrift de PvdA-visie en standpunten op enthousiaste en overtuigende wijze voor het voetlicht te brengen.
 • Zij of hij heeft een open oor voor wat er in de stad leeft en is in staat om met de raadsfractie dit politiek daadkrachtig te vertalen in concrete initiatieven, uitgaande van het sociaaldemocratische gedachtegoed.
 • De lijsttrekker is kandidaat-fractievoorzitter en bij voorkeur maar niet per se ook kandidaat wethouder. Indien de lijsttrekker geen kandidaatwethouder is en de PvdA in de gelegenheid wordt gesteld om deel tenemen aan het College zorgt zij of hij ervoor dat er overleg en afstemming plaatsvindt met de PvdA-wethouder. Ook zorgt zij of hij voor overleg en afstemming met eventuele coalitiepartners. Zij of hij is in staat (PvdA)collegeleden indien noodzakelijk kritisch aan te spreken, maar kan ook in voorkomende gevallen als “bruggenbouwer” optreden.
 • Er wordt van de lijsttrekker verwacht dat zij of hij een open oor heeft en houdt voor de politieke partijen die geen deel uitmaken van de coalitie. Daar hoort een goed gevoel voor politieke verhoudingen bij.

Namens het bestuur van de Afdeling Den Bosch,

Nanne Scholtens,
secretaris,
Tel: (073) 613 19 97

Nanne Scholtens

Nanne Scholtens

Nanne was van 23 november 2016 t/m 29 juni 2018 secretaris.

Meer over Nanne Scholtens