Door Lisette van der Swaluw op 30 november 2016

Essentiële informatie onthouden aan deel van de raad?

Aan:  het college van burgemeester en wethouders van de gemeente ’s-Hertogenbosch

Schriftelijke vragen art. 39 m.b.t. Theater aan de Parade + gelijk speelveld

’s-Hertogenbosch, 30 november 2016

Geacht college,

In het Brabants Dagblad van vandaag (d.d. 30 november 2016) is te lezen dat de bouw van het Theater aan de Parade 11 miljoen euro duurder zou gaan uitpakken. In plaats van de begrootte 55 miljoen voor het theater een bedrag van 66 miljoen nodig zijn. De PvdA wil graag weten of deze informatie klopt en wat de oorzaken zijn van een mogelijke overschrijding.

Wat de PvdA zeer heeft verbaasd en verontrust, is het bericht dat de vijf coalitiepartijen al ‘een week of vier (!) geleden’ op de hoogte zouden zijn gebracht van deze ontwikkeling. Net als alle andere partijen in de raad dienen wij onze controlerende taak naar behoren te kunnen uitvoeren. Daarbij hoort een gelijk speelveld. Het kan en mag niet zo zijn dat een deel van de raad – in dit geval de oppositie – essentiële informatie rond een belangwekkend dossier als het theater wordt onthouden.

Dit al helemaal niet in het licht van de geschiedenis van dit dossier. Door over de eigen schaduw heen te stappen – en het belang van de komst van een nieuw theater voorop te stellen – slaagden de toenmalige coalitiepartijen (VVD, PvdA, CDA, GroenLinks en Rosmalens Belang) er in 2012 in om tot een gezamenlijk voorstel te komen over de locatie voor een nieuw theater: de huidige locatie aan de Parade. Een gedragen compromis dat door uw college is omarmd en waarin u verdere stappen heeft gezet.

Ten overvloede wijst de PvdA op een van de uitgangspunten in uw eigen bestuursakkoord 2015-2018. U houdt de raad voor veel waarde te hechten aan een goede en constructieve samenwerking tussen coalitie en oppositie en graag de ‘uitgestoken hand’ te bieden. Wij hebben u meerdere malen laten weten deze opvatting te omarmen. Wij gaan er als vanzelfsprekend vanuit dat deze houding met zich meebrengt dat u maximale transparantie en openheid nastreeft richting de coalitie. In het bijzonder daar waar het gaat om betekenisvolle dossiers met een langlopende historie.

De PvdA heeft de volgende vragen aan het college:

  • Klopt de informatie in het Brabants Dagblad (BD) d.d. 30 november 2016 dat sprake is van een overschrijding van zeker 11 miljoen en mogelijk zelfs 23 miljoen als het gaat het nieuwe Theater aan de Parade?
  • Indien de informatie in het BD onjuist is, kunt u aangeven of er überhaupt sprake is van overschrijding van de kosten en om welk bedrag dat dan (evt. naar schatting) gaat?
  • Indien er sprake is van een overschrijding van de kosten, kunt u aangeven wat hiervan de oorzaken zijn?
  • Kunt u aangeven welke consequenties u trekt uit een (mogelijke) overschrijding van het budget?
  • Heeft u inzicht in de toekomstige exploitatie van het Theater aan de Parade? Zo nee, wanneer denkt u ons hierover te kunnen informeren?
  • Kunt u aangeven of en wanneer (dag en tijdstip) de vijf coalitiepartijen zijn geïnformeerd over (mogelijke) overschrijdingen m.b.t. de nieuwbouw van het Theater aan de Parade?
  • Indien de coalitiepartijen eerder zin geïnformeerd: kunt u exact aangeven welke informatie u met de coalitiepartijen heeft gedeeld?
  • Indien de coalitiepartijen eender zijn geïnformeerd: kunt u aangeven waarom de oppositiepartijen niet op de hoogte zijn gebracht en kunt u aangeven hoe zich dat verhoud tot de uitgangspunten in uw eigen bestuursakkoord?

Met vriendelijke groet,

Namens de fractie van de PvdA,

Lisette van der Swaluw

 

 

Lisette van der Swaluw

Lisette van der Swaluw

Lisette was raadslid en fractievoorzitter. In november 2017 verliet ze de gemeenteraad.

Meer over Lisette van der Swaluw