Door Reinoud van Uffelen op 11 september 2017

Vijf vragen aan… Minke Oskam

In december 2015 begon ik met de rubriek “Vijf vragen aan…”. Vandaag is Minke Oskam aan de beurt als nr. 27 alweer.

Minke, jij hebt altijd gewerkt als logopediste met kinderen. Welke aandachtspunten zie jij in onze gemeente én landelijk als het gaat om Passend Onderwijs.

Jarenlang werkte ik inderdaad als logopedist/therapeut en de laatste 14 jaren van mijn arbeidzaam leven in de preventie bij de GGD Hart voor Brabant op scholen in ‘s–Hertogenbosch. Gespecialiseerd in spraak-taalontwikkeling bij kinderen en in meertaligheid was ik verantwoordelijk voor taalstimuleringsprogramma’s op de schakelscholen. Helaas was ik net gestopt met werken toen het passend onderwijs zijn intrede deed. Ik durf me over dit onderwerp niet goed uit te spreken. Ik ken natuurlijk vanuit mijn werk alle facetten van de problemen bij de kinderen, de zorgen en inzet van de scholen, de geldstromen en de organisatie van de hulpverlenende instellingen en vooral de vele hokjes van zorgverleners, zorgverzekeraars en gemeenten.

Ik weet niet in hoeverre de gemeente momenteel de regie (goed) in handen heeft. Het lijkt me al met al erg ingewikkeld om passend onderwijs goed te organiseren. Desgevraagd wil ik me daar wel eens terdege in verdiepen.

Jij was initiatiefnemer en organisator van het Biebdebat “meer water en groen”. Waarom is dit ook een PvdA-onderwerp en niet exclusief voor de groene partijen?

Klimaatverandering en duurzaamheid in de brede zin van het woord moeten voor alle partijen de belangrijkste onderwerpen zijn. Het gaat om het behoud van onze planeet en de mogelijkheid daarop gezond te kunnen blijven leven. Het gaat om het welzijn van de mensen. Mens en Maatschappij, Milieu en Natuur en Economie zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Dus ja, natuurlijk is duurzaamheid ook een PvdA item. Momenteel manifesteert zich door de klimaatverandering heel duidelijk het probleem van de plotseling overmatige regenval. Ook de gemeente den Bosch moet daarin haar verantwoordelijkheid nemen. Een stad heeft voldoende groen nodig voor verantwoord waterbeheer. Voor de PvdA nog de extra opgave om er voor te zorgen dat de grootste lasten van klimaatverandering niet terecht komen bij de mensen met de kleinste portemonnee.

Jij was altijd congresafgevaardigde van onze afdeling, maar er is iets veranderd in het kader van ledendemocratie. Kun je daar iets over vertellen?

De laatste jaren was ik inderdaad congresafgevaardigde van de afdeling. Als afgevaardigde verdiepte ik me vooraf in de stellingen, moties, amendementen en onderwerpen van de congressen en probeerde ik een standpunt te bepalen. Vervolgens was er eventueel overleg met andere personen (vaak fractieleden) van de afdeling en vooral met de plaatsvervangend afgevaardigde of andere congresgangers. Na ook nog een bespreking in het gewest was ik meestal aardig overtuigd of een amendement of motie de voor- of tegenstem zou krijgen. De grootte van de afdeling bepaalde het gewicht van de stem van de afgevaardigde. Belangrijk dus om daar (als afdeling) aanwezig te zijn.

Na een lange zoektocht van partijbestuur en leden en na vele pilots is het nu zo geregeld dat ieder lid persoonlijk digitaal zijn stem kan uitbrengen. De ledendemocratie is een feit. Voorafgaand aan een congres worden de onderwerpen/moties die partijbestuur en leden inbrengen en de reacties en amendementen daarop al naar alle leden gestuurd en iedereen kan digitaal meediscussiëren na het inloggen op ‘mijn pvda’ . Via deze weg is er ook al vooraf een schifting omdat duidelijk wordt, na digitale stemming, welke onderwerpen absoluut op het congres nog behandeld moeten worden omdat de meningen erover erg verdeeld blijken te zijn. Het congres geeft dan de mogelijkheid tot mondeling argumenteren en reageren. Thuis op de bank kan iedereen alles livestream volgen en vervolgens ook een stem uitbrengen. Dat werkt goed. Elk lid een stem en elke stem even belangrijk.

Wat betekent dit voor jou als congresafgevaardigde en wil jij hier over zeggen tegen de leden van PvdA Den Bosch?

Voor mij betekent het dat ik dus geen afgevaardigde meer ben, omdat elk lid persoonlijk zijn/haar stem uitbrengt. Het betekent ook dat van veel leden verwacht wordt zich in de materie te verdiepen. Mijn ervaring is dat het vaak nuttig is ook van anderen over bepaalde onderwerpen de mening te horen om zo tot een weloverwogen besluit te komen. Er komen erg veel onderwerpen over erg veel verschillende beleidsthema’s aan bod! Ik zou alle leden dan ook op willen roepen bijtijds de mails over het congres te openen en alvast de onderwerpen en werkwijze van ledendemocratie te bekijken. Het is goed toch met elkaar in discussie te gaan over actuele en belangrijke thema’s en vooral de dag van het congres vrij te houden om zelf naar het congres te gaan of thuis te stemmen; Dat kan met je tablet, laptop of telefoon op schoot. Maar, eerlijk gezegd, juist in de aanloop naar het congres in gesprek met andere partijleden voelde ik me het meest PvdA-er en ik genoot van de persoonlijke contacten.

 

Volgend jaar zijn het gemeenteraadsverkiezingen die wij weer ingaan met het motto “Den Bosch dat zijn wij samen”. Wat adviseer jij PvdA Den Bosch?

Eigenlijk ben ik niet zo enthousiast over dat motto, omdat ik ‘samen’ altijd zo vanzelfsprekend vind. Maar dat is misschien mijn sociaaldemocratisch uitgangspunt. Mijns inziens heeft de PvdA-fractie zich erg coöperatief en positief in de gemeenteraad opgesteld. Mijn motto ‘ Doorgaan’

  • Doorgaan bij beleidsbeslissingen met de ankers Vooruitgang, Solidariteit en Bestaanszekerheid. Ik hoop echt dat de komende raadsperiode de bewoners van de stad vooral de aandacht krijgen en niet zozeer de profilering van de stad.
  • Doorgaan met de aandacht voor de wijken, de jeugd en de discussie in de stad.
  • Doorgaan met alle activiteiten van- , door- en met de leden van de afdeling.

 

Vind je het ook leuk om geïnterviewd te worden of heb je een tip laat het even weten per mail ([email protected]) of app (06-45596458). Een overzicht van deze rubriek vind je hier.

Reinoud van Uffelen

Reinoud van Uffelen

Van 28 januari 2015 t/m 29 juni 2018 afdelingsvoorzitter. Meer info vindt u op Linkedin Zijn blogs kunt u lezen op www.reinoudvanuffelen.nl

Meer over Reinoud van Uffelen