Door Pieter Paul Slikker op 24 januari 2016

Zorgen over beschermd wonen

Schriftelijke vragen art. 33: zorgen over beschermd wonen

De Bossche Partij van de Arbeid ontvangt in toenemende mate zorgelijke signalen over het beschermd wonen voor mensen met psychische problemen waarvoor ’s-Hertogenbosch centrumgemeente is voor de regio Meierij. De wens om mensen zoveel mogelijk in een reguliere woning en normale omgeving deel uit te laten maken van de maatschappij is daar waar dat kan het terechte uitgangspunt. Inzet op deze meer ambulante zorg komt echter onder druk te staan als de problemen die daarmee gepaard kunnen gaan onvoldoende succesvol aangepakt worden.

Er bereiken ons een aantal signalen. Zo zou er ondanks dat de rijksmiddelen zonder korting zijn overgegaan bezuinigd worden. Ook zou het aantal plekken voor beschermd wonen zo snel teruglopen dat er wachtlijsten ontstaan (zo werden we recent geconfronteerd met het verdwijnen van plekken te Schijndel). Daarnaast is er volgens onderzoek van de politie en berichten van wijkagenten en corporaties in toenemende mate sprake van problematiek met verwarde mensen. Een trend die niet alleen steeds meer tijdsbeslag legt op de agenda van wijkagenten en het woongenot beperkt, maar die tevens laat zien dat verwarde mensen het steeds moeilijker lijken te krijgen in onze samenleving.

cijfers

 

Voorts krijgen we signalen dat mensen die nu nog zelf hun zorg regelen via het PGB gekort worden als ze geen zorg in natura willen afnemen. Vandaar dat wij de volgende vragen aan het College willen stellen:

  • Hoeveel mensen maken er momenteel in de regio en in onze stad gebruik van beschermd wonen? En hoe groot was dat aantal de afgelopen jaren?
  • Hoeveel rijksmiddelen zijn daarvoor overgeheveld naar de WMO voor de regio en onze stad? Worden al deze middelen ingezet voor het beschermd wonen?
  • Hoeveel plekken zijn er momenteel in regio en stad beschikbaar voor beschermd wonen? Is er sprake van wachtlijsten voor mensen met een indicatie en zo ja, hoe lang zijn deze in aantal en duur?
  • Hoe is de verwachting voor regio en stad qua ontwikkeling van het aantal plaatsen? Hoeveel dreigen er te verdwijnen en in welke tijdsperiode?
  • Is het college voornemens het aantal plekken in de stad te vergroten dan wel te reduceren? Welke afspraken zijn hierover met corporaties en zorginstellingen gemaakt?
  • Genieten mensen conform beleidsregels WMO de vrijheid om in plaats van zorg in natura te kiezen voor eigen regie door het PGB? Hoeveel mensen maken hier gebruik van? Bij hoeveel mensen is dit afgewezen?
  • Is bij mensen die kiezen voor een PGB een korting van de kosten opgenomen in vergelijking tot de zorg in natura?
  • Klopt het dat omliggende gemeenten die een PGB toekennen daarin overruled kunnen worden door ’s-Hertogenbosch als centrumgemeente? In welke gevallen gebeurt dat? Hoeveel mensen betreft dit?

 

Pieter Paul Slikker

Pieter Paul Slikker

De door de leden gekozen lijsttrekker Pieter Paul heeft een uitgesproken visie over hoe de maatschappelijke beweging van de buitenwereld verbonden moet worden met de politieke binnenwereld van het stadhuis. Hij is daarin zeer gepassioneerd. Zijn passie en activisme zijn gevoed vanuit ideeën, kennis en gebaseerd op de sociaaldemocratische waarden. Pieter Paul is zelfverzekerd en

Meer over Pieter Paul Slikker