Meer werk. Echte banen. Iedereen doet mee!

Rob Koolen - ondernemer en adviseur arbeidsmarkt: “We hebben een sterke economie. Maar we moeten niet denken dat het daarmee vanzelf goed komt voor de mensen die nu geen baan hebben. Meer banen scheppen, mensen met meer respect behandelen, durven experimenteren. Er kan zoveel meer in Den Bosch.”

De crisis in de economie is voorbij. Maar nog altijd hebben duizenden Bosschenaren geen baan. De afgelopen jaren heeft het stadsbestuur vooral ingezet op het vinden van werk voor mensen die relatief veel kans hebben op de arbeidsmarkt. Jongeren en hoogopgeleiden vinden sneller een baan. Maar oudere werknemers, mensen met een beperkte opleiding en mensen die al wat langer thuiszitten, verdienen ook de kans om mee te doen. In betaald werk, in beschut werk of in vrijwilligerswerk. Want werken en meedoen gaat over veel meer dan brood op de plank. Het gaat over zelfrespect, ontmoeting van collega’s, over ontwikkeling en bestaanszekerheid.

Meer werk begint bij het aantrekken van nieuwe banen. De logistieke sector, ‘ Big Data en ICT’, ‘Agrifood’, ‘Den Bosch winkelstad’, maar ook de zorg bieden prachtige mogelijkheden. Een gunstig vestigingsklimaat en gerichte acquisitie zorgen ervoor dat bedrijven zich vestigen in onze stad om zo méér werk te creëren. Maar meer werk moet ook goed werk zijn. Teveel werknemers – jong en oud- kunnen tegenwoordig niet meer rekenen op een goed contract. Onze gemeente heeft daarin de afgelopen jaren helaas niet het goede voorbeeld gegeven. Een op de 12 medewerkers van de gemeente werkt met de onzekerheid van payrolling. Zelfs in de sociale wijkteams – waar waardering, kennis en expertise van groot belang zijn- werden medewerkers in het ongewisse gelaten over hun baan. Die trend moet gekeerd.

De 4000 Bosschenaren in de bijstand verdienen meer ondersteuning en vertrouwen dan ze nu vaak krijgen. WeenerXL is behoorlijk succesvol in het helpen een baan te vinden en veel medewerkers doen zeer hun best. Maar de manier waarop het vaak gaat is niet de onze. Te vaak hebben inwoners het gevoel dat het werkbedrijf geen bondgenoot is in de zoektocht naar werk, maar een vijand die met doorgeschoten sollicitatieplicht, starre regels en vernederende werkervaringsprojecten mensen het leven zuur maakt. Soms zitten landelijke regels in de weg, maar ook zien we dat Den Bosch de ruimte die er wel is te weinig benut. Dat er nu een experiment komt voor het bijverdienen en meer of minder begeleiding in de bijstand, is niet te danken aan de welwillendheid van het stadsbestuur, maar aan de vasthoudendheid van inwoners en voornamelijk oppositiepartijen. Die cultuur moet om. Wij willen dat de aanpak meer aansluit op de talenten van onze inwoners, meer werkt vanuit vertrouwen en minder vanuit wantrouwen. Dat mantelzorg en vrijwilligerswerk gewaardeerd worden en een opstap kunnen zijn naar een betaalde baan.

Daarom kiest de PvdA voor:

Een Bosch sociaal akkoord

Samen met werkgevers, onderwijsinstellingen, de vakbond en maatschappelijke organisaties maken we een Bosch sociaal akkoord gericht op banen en meedoen. Dat betekent meer werkervaringsplekken, een opstap naar een betaalde baan door tijdelijke loonkostensubsidie en waardering van maatschappelijke initiatieven door vrijwilligers in de bijstand te ondersteunen en vrij te stellen van sollicitatieplicht. Zelfs het scheppen van publieke banen is een mogelijkheid. Doel: iedereen doet mee!

Publieke banen

Een sterke stad vraagt om een sterke publieke sector. We zien dat er behoefte is aan het vervullen van belangrijke publieke functies: de conciërges en assistenten op scholen, toezicht in het openbaar vervoer, ondersteuning van sport en cultuurverenigingen en het schoonhouden van de openbare ruimte. De PvdA wil dat die publieke taken weer worden vervuld. Tegelijk zien we dat er te veel mensen tegen hun zin langdurig aan de kant staan. Daarom introduceren we geleidelijk aan publieke banen tussen de 100 procent en 120 procent minimumloon. Dit zijn nieuwe banen, ze verdringen geen bestaande functies.

Gastvrij en Datascience als motor voor nieuwe banen

Den Bosch staat al jaren te boek als een van de meest gastvrije steden van het land: op het gebied van winkelen, cultuur en onze horeca. Het ons meest waardevolle visitekaartje. De economische kracht van gastvrije stad moet met ondernemers en culturele instellingen verder versterkt, we faciliteren en bieden ruimte aan ondernemers en initiatieven die onze stad sterker maken en daarmee banen scheppen. Ook heeft onze stad potentie als echte ICT stad. Met de komst van de universitaire opleiding Data Science aan de Jheronimus Academy of Data Science en de ontwikkelingen op het gebied van ‘big data’ ziet ondernemend Den Bosch kansen.  Kansen voor een steviger economisch profiel, maar ook kansen om de economische ontwikkeling en de groei van banen te realiseren. Onderwijs, economie en werkgelegenheid komen hier samen, maar ook de verbinding met andere economische ontwikkelingen zoals ‘Agrifood’ zijn aanwezig. Samen met ondernemend Den Bosch zetten we de komende jaren stevig in op big data en ICT. Ook kleinschalige innovatieve startups bieden we daarvoor faciliteiten.

Experimenten in de bijstand

De bijstand is een vangnet, maar uiteindelijk willen zoveel mensen gewoon een eigen inkomen. De mogelijkheden die de Participatiewet biedt om maatwerk te leveren moeten hierbij maximaal benut worden. We zoeken de grenzen op van wat wettelijk kan en experimenteren met regelluwe bijstand, extra begeleiding en de mogelijkheid van bijverdienen naast de uitkering.

Vrijwilligerswerk en mantelzorg

Vrijwilligerswerk kan een waardevolle bijdrage leveren aan de persoonlijke ontwikkeling van mensen en de gemeente, alsmede in de zoektocht naar arbeid. Wij vinden ook dat mensen met een te grote afstand tot de arbeidsmarkt de mogelijkheid moeten krijgen om zonder druk deel te nemen aan de maatschappij d.m.v. vrijwilligerswerk.

Mantelzorgers zijn onmisbaar in onze huidige maatschappij en verdienen een apart regime.

Vertrouwen en respect bij WeenerXL

Bijstand is een recht. De benadering van mensen met een bijstandsuitkering moet gebaseerd zijn op vertrouwen en respect. Het werkbedrijf moet een bondgenoot zijn in de zoektocht naar werk. Maatwerk is de norm en wordt maximaal benut. De handhaving van regelgeving is proportioneel en gaat uit van de menselijke maat. Vergissingen of fouten worden niet direct aangemerkt als fraude. Waar wel sprake is van fraude treden wordt hard opgetreden. Waar nodig investeren we in een cultuurverandering.

Respect voor nieuwkomers

Deze groep verdient de aandacht. Niet alleen als het gaat om arbeidstoeleiding, maar zeker ook om duurzame worteling in onze samenleving.

Antidiscriminatieplatform , een arbeidsmarkt zonder discriminatie

Elke keer weer bevestigen onderzoeken het. Discriminatie op de arbeidsmarkt blijft een hardnekkig probleem. Mensen worden geraakt in hun bestaansrecht als ze geen eerlijke kans krijgen op grond van hun leeftijd, geslacht, afkomst, handicap, seksuele geaardheid of anderszins. Hier moet keihard tegen op worden getreden. Wij gaan hierover in gesprek met werkgevers- en werknemersorganisaties en onderwijs in een antidiscriminatieplatform. We leggen afspraken vast in een diversiteitsconvenant en monitoren structureel de voortgang. Bij de gemeente wordt de diversiteit in alle lagen van de organisatie vergroot op basis van gelijke geschiktheid. Bedrijven die een actief diversiteitsbeleid voeren en een afspiegeling zijn van de samenleving krijgen bij de aanbesteding van werk door de gemeente een streepje voor.

Echte banen: de gemeente als sociale werkgever

De gemeente heeft een voorbeeldrol als het gaat om het bieden van goed werk en echte banen. Helaas komt het nog altijd voor dat werknemers jarenlang via detachering of payroll een onzeker contract hebben. Een op de twaalf medewerkers van de gemeente moet het doen met een payroll-constructie in plaats van een fatsoenlijk contract. Aan die situatie maken we een eind en bij aanbestedingen en afspraken met bv. zorginstellingen en woningbouwcorporaties is goed werkgeverschap een speerpunt. Structureel werk wordt beloond met een vaste aanstelling, flexibele inhuur wordt hierbij zo min mogelijk gebruikt.

De kracht van de wijk: versterking buurteconomieën

Buurteconomieën hebben veel potentie. Creativiteit en innovatie, loyaliteit, ondernemerschap en laagdrempeligheid kenmerkt een buurteconomie. Initiatieven in buurten en wijken worden gedragen door de inwoners, en met de juiste ondersteuning ontwikkelen deze zich tot duurzame en waardevolle initiatieven. Dit komt de werkgelegenheid en leefbaarheid ten goede. Wij zetten stevig in om de buurteconomieën in wijken, buurten en dorpskernen te faciliteren en te professionaliseren. Wijkmanagement speelt hierin een sleutelrol, waarbij het de buurteconomie duurzaam moet verbinden met het onderwijs.

 

Fouad Kabbouti

Fouad Kabbouti

Fouad Kabbouti (‘s-Hertogenbosch, 1979) zit sinds 2015 in de gemeenteraad en is momenteel fractievoorzitter van de PvdA Den Bosch. Zijn missie in de Bossche raad “Bouwen aan een sociaal Den Bosch: ‘Bosschenaren heb je in allerlei kleuren en smaken. De hardwerkende pakketbezorger, de zorgzame leraar, de stoere bouwvakker en de onmisbare zorgmedewerker. Ze verschillen aan

Meer over Fouad Kabbouti