Sport en beweging: voor iedereen, in alle wijken

Stan de Wijs, voetbalclub CHC : `Het jeugdsportfonds is van grootbelang om kinderen in armoede te laten sporten. Het valt mij op dat ouders vaak niet op de hoogte zijn van deze regelingen’

Sport en beweging zijn gezond én van grote maatschappelijke waarde. Individueel beleven we plezier aan sport en ontlenen we daar erkenning en een gevoel van eigenwaarde aan. Dit geldt voor leden van sportverenigingen, de vele vrijwilligers die door hun actieve bijdrage van levensbelang zijn én voor de vele anderen die zelfstandig hun sport beoefenen. Sport en beweging brengt ons als inwoners van onze stad bijeen. Want sporten doe je samen, je als vrijwilliger inzetten doe je samen en sport volgen doe je vaak samen. Sport en beweging zorgen daarmee voor verbinding en sociale cohesie. Bovendien bevordert sport de gezondheid en kan overgewicht voorkomen.

De PvdA wil dan ook dat sporten in Den Bosch voor iedereen bereikbaar en toegankelijk is. Het  inkomen, de leeftijd of een eventuele beperking mogen hierin geen rol spelen. De basis ligt in onze gemeente: we kunnen genieten van topsport, er is een grote diversiteit aan verenigingen in breedtesport die hun maatschappelijke rol vervullen, duizenden vrijwilligers zijn wekelijks actief. Een mooi voorbeeld is de wijze waarop FC Den Bosch met de jeugdopleiding en de FC Den Bosch Foundation nadrukkelijk haar maatschappelijke rol pakt in de verbinding met de amateursport.

Dat willen we graag zo houden. Ondertussen zien we helaas dat het aantal vrijwilligers bij verenigingen onder druk staat, sommige sportfaciliteiten aan renovatie toe zijn, er in sommige wijken een tekort is aan speelplekken, trapveldjes, wandelpaden, fietsroutes en beweegtuinen. Ook blijkt dat  jongeren in kwetsbare wijken te weinig bewegen.

Op het gebied van recreatie kunnen we meer: de Zuiderplas en de Groote Wielenplas worden wat de PvdA  betreft volwaardige buitenzwemwaters.

Daarom kiest de PvdA voor:

Sportmogelijkheden voor alle kinderen

Het Jeugdsportfonds wil kinderen in armoede de kans bieden om deel te nemen aan sportactiviteiten. Er wordt veel gebruik gemaakt van deze regeling, maar de bekendheid van het fonds is nog altijd te klein waardoor sommige kinderen niet sporten. We willen daarom een actief aanbod van het kindpakket (zie tevens hoofdstuk armoede) zodat ieder kind mee kan doen.

Buitensportvoorzieningen op orde

Veel sportverenigingen kampen met verouderde of niet toereikende voorzieningen. Zo hebben veel voetbalclubs al jarenlang een tekort aan wedstrijd- en trainingsvelden en dameskleedkamers. Ook is er sprake van achterstallig onderhoud bij verenigingen. Door middel van gemeentelijke garantiestelling willen we de aanleg en renovatie van velden, kleedkamers en accommodaties vervroegen.

Maatschappelijk actieve clubs en beloning van initiatieven

Met Sportsubsidies en het nieuwe pop-upfonds worden maatschappelijke initiatieven beloond. Clubs en initiatieven met bijvoorbeeld aandacht voor ouderen, arme kinderen, diversiteit en mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking hebben een streepje voor. Zo stimuleren we clubs waar iedereen een plek vindt en we elkaar ontmoeten. Want sporten dat doe je met elkaar!

Professionele ondersteuning voor de vrijwilligers

Sportverenigingen draaien op de inzet van vrijwilligers. Dat moet zo blijven maar wel willen we het mogelijk maken dat deze verenigingen professionele ondersteuning krijgen. Centrale hulp bij bijvoorbeeld de administratie, boekhouding en financiën ontlast de vrijwilligers en draagt bij aan de continuïteit en kwaliteit van verenigingen. De inzet van verenigingsadviseurs wordt vergroot en jongerenwerkers worden actief betrokken bij sportverenigingen.

Extra steun voor kwetsbare clubs

Kwetsbare sportclubs in vaak arme wijken hebben het zwaar. Minder leden, minder vrijwilligers en dus minder inkomsten. En dat juist in wijken waar een goed sport- en verenigingsklimaat belangrijk is. Daarom krijgen kwetsbare clubs (tijdelijk) extra ondersteuning en financiën om de vicieuze cirkel te doorbreken.

Iedere wijk een sportpunt

Het gebruik van onze sportvoorzieningen vindt veelal in de avonduren en weekenden plaats. Doordeweeks is er veel ruimte beschikbaar om op wijkniveau een nog stevigere koppeling te maken tussen onderwijs en sport, zorg en sport en ondernemen en sport. Hiermee transformeren we de sportvoorziening naar een centraal wijksportpunt voor oud en jong!

Goede zwemvoorzieningen bij Zuiderplas en Groote Wielenplas

Duizenden inwoners genieten van het buitenzwemwater in onze stad. Bij het Engelermeer en de Oosterplas kan momenteel gezwommen worden met volwaardige voorzieningen: EHBO, badmeester en horeca is aanwezig. Bij de Zuiderplas en de Groote Wielenplas zijn die voorzieningen er niet of staan ze op de tocht. Dat vinden wij onwenselijk. Want zwemmen en recreëren in de buitenlucht aan het water is wat ons betreft een basisvoorziening die van noord tot zuid beschikbaar moet zijn in onze stad. Een nieuw zwembad in West is realiseerbaar als we op bouw en exploitatie geen enorme incidentele en structurele kosten mogen verwachten.

Osman Çifçi

Osman Çifçi

Osman staat voor zijn opvattingen, democratische principes en voor de waarden van de Partij van de Arbeid. Hij is enthousiasmerend en is loyaal aan mensen, hun gemeenschap en hij zet zich in om hun concrete problemen op te lossen. Hij verbindt mensen en besteedt veel aandacht aan het onderhouden van zijn netwerk. Ik ben Osman

Meer over Osman Çifçi